วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๕ สำหรับฉบับนี้มีบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านพุทธศาสนาที่น่าสนใจหลากหลายประเด็น เช่นบทความเรื่อง “การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาสุขภาวะตนเองเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ (หนองคาย-บึงกาฬ)” ของธนัญชาภาวิ์ ชัยประภา บทความวิจัยสาขาวิชาธรรมนิเทศของพระครูปลัดชาญชัย ชยาภินนฺโท (ทวีชาติ) เรื่อง “รูปแบบกิจกรรมค่ายคุณธรรมที่ใช้สติเป็นฐานของเยาวชนไทย จังหวัดสิงห์บุรี”งานวิจัยของพระครูศรีปริยัติการ (อรุณ อาจวิชัย) ได้เขียนงานวิจัยเรื่อง “ความเชื่อของชาวพุทธอีสานเกี่ยวกับพุทธสถานที่ปรากฏในอุรังคธาตุนิทาน (ตำนานพระธาตุพนม) : ศึกษาเฉพาะกรณีพระธาตุพนมและพระพุทธบาทเวินปลา จังหวัดนครพนม” งานวิจัยของ กรรณิการ์ ขาวเงิน เรื่อง “การพัฒนาฐานข้อมูลและสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธเมืองรอง ๕๕ จังหวัดของประเทศไทย” เป็นต้น และปิดท้ายด้วยบทวิจารณ์หนังสือที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ ได้แก่บทวิจารณ์หนังสือเรื่องบทวิจารณ์หนังสือเรื่อง “ปรัชญาทั่วไป” เขียนโดย โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ผู้วิจารณ์หนังสือได้แก่พระมหานพดล นิพฺภโย (พุ่มทอง) นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

เผยแพร่แล้ว: 2022-09-08