บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง ปรัชญาทั่วไป เขียนโดย โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

Main Article Content

นพดล พุ่มทอง

บทคัดย่อ

หนังสือเรื่อง “ปรัชญาทั่วไป” เล่มนี้ เป็นงานเขียนของ ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๑ โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยเนื้อหาเดียวกันกับการตีพิมพ์ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๓๒๑ หน้า โดยการออกแบบปกและรูปเล่มในการตีพิมพ์เหมือนกันทั้งสองครั้งโดยผู้เขียนมีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นความรู้พื้นฐานของสาขาวิชาปรัชญาตะวันตกแก่ผู้ที่ไม่เคยเรียนปรัชญามาก่อน และทั้งนี้ยังใช้เป็นตำราในห้องเรียนของรายวิชาปรัชญาทั่วไปสำหรับนิสิตคณะอักษรศาสตร์ ซึ่งกำหนดเนื้อหาในรายวิชาเป็นเรื่องของปรัชญาตะวันตกเท่านั้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ

References

กีรติ บุญเจือ. ปรัชญาสำหรับผู้เริ่มเรียน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๑.

วิทย์ วิศทเวทย์. ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลก และความหมายของชีวิต. กรุงเทพฯ :

อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๔๗.

โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์. ปรัชญาทั่วไป. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,

๒๕๖๑.

Douglas Mann, G.Elijah Dann. Philosophy A New Introduction. CA : Belmont,

๒๐๐๕.

W.Russ Payne. An Introduction to Philosophy. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://commons.bellevuecollege.edu/wp-content/uploads/sites/125/2017/04/Intro-to-Phil-full-text.pdf,

[๕ ตุลาคม ๒๕๖๓].