ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต

วารสารฯ ของเราเป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 2

ค่า IF ประจำปี 2561 = 0.663

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

         วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต มีนโยบายในการรับตีพิมพ์บทความทางวิชาการ และบทความวิจัย ที่มีคุณภาพในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีสาระครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เกษตรและอาหาร วิสาหกิจชุมชน สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษา การจัดการระบบชุมชน โดยให้ความสำคัญในด้านการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาชุมชนและเพิ่มคุณภาพชีวิต

ISSN: 2630-0443 (Print)

ISSN: 2630-0451 (Online)

 

วัตถุประสงค์

         เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงาน วิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

การพิจารณาบทความ

บทความที่ผ่านกระบวนการส่งเข้ามาเพื่อรอการพิจารณาตีพิมพ์ทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 ท่าน/บทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน (Double-blind peer review)

 

 

ประเภทของบทความ

บทความวิจัย (Research Article)

บทความวิชาการ (Original Paper)

 

ผู้ให้การสนับสนุน

วารสารฯ ได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

 

กำหนดการตีพิมพ์วารสารฯ ทุกๆ 4 เดือน
(มกราคม - เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม, กันยายน - ธันวาคม)

โดยจะนำเสนอในรูปแบบ E-journal บนเว็บไซต์วารสารฯ (ThaiJO)  
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม

 

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

" ไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ"

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2024): พฤษภาคม - สิงหาคม

เรียน ท่านผู้อ่าน

         วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 มีด้วยกันทั้งหมด 10 เรื่อง ทั้งการท่องเที่ยว การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน การดูแลสุขภาวะในชุมชน รวมถึงการแก้ปัญหาความขัดแย้ง จากการก่อสร้างทางต่างระดับ ซึ่งทั้ง 10 บทความวิจัย จะมีความหลากหลายของปัญหาในชุมชนที่ต้องอาศัยการวิจัยเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

         ท่านผู้อ่านครับ ปีนี้การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศรุนแรงมากจนแทบจะเรียกว่าโลกเดือด (Global Boiling) ก็ได้ ประเทศไทยได้รับผลกระทบเต็ม ๆ เริ่มจากการที่ฝนตกน้อยมาก อากาศร้อนจัด ฝุ่นละออง PM2.5 มีปริมาณมาก จนทำให้หลายพื้นที่ต้องประกาศเป็นภัยพิบัติ ไม่แน่ใจว่ามีนักวิชาการหรือนักวิจัยชุมชนมีการศึกษาปัญหาดังกล่าวและได้ผลประการใด ทางวารสารฯ ยินดีจะเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่ผลการวิจัยของท่านเพื่อที่จะได้ให้แต่ละชุมชนรับทราบถึงวิธีจัดการกับสภาวะดังกล่าว

        สำหรับวารสารฯ ฉบับนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้วิจัยและทีมงานที่ได้มาแบ่งปันผลงานวิจัย
ให้ผู้อ่านได้รับทราบ และคงได้รับการอนุเคราะห์จากผู้เขียนในโอกาสหน้าต่อไปอีกครับ

        พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

เผยแพร่แล้ว: 22-04-2024

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตังเมกรอบของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว บ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

กฤตติยา สัตย์พานิช, กฤษณา ถนอมธีระนันท์, ปัญญาณัฐ ศิลาลาย, ณรงค์ อนุพันธ์

97-106

แนวทางการดูแลจิตใจด้วยภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านล้านนา เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

หทัยกาญจน์ เยาวบุตร, ณิศรา ชัยวงค์, กันยานุช เทาประเสริฐ, นภาพร ณ อุโมงค์, วนิษา ปันฟ้า

178-188

ดูทุกฉบับ

Indexed in TCI