ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต

วารสารฯ ของเราเป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 2

ค่า IF ประจำปี 2561 = 0.663

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

         วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต มีนโยบายในการรับตีพิมพ์บทความทางวิชาการ และบทความวิจัย ที่มีคุณภาพในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีสาระครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เกษตรและอาหาร วิสาหกิจชุมชน สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษา การจัดการระบบชุมชน โดยให้ความสำคัญในด้านการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาชุมชนและเพิ่มคุณภาพชีวิต

ISSN: 2630-0443 (Print)

ISSN: 2630-0451 (Online)

 

วัตถุประสงค์

         เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงาน วิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

การพิจารณาบทความ

บทความที่ผ่านกระบวนการส่งเข้ามาเพื่อรอการพิจารณาตีพิมพ์ทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ อย่างน้อย 3 ท่าน/บทความ (Double Blinded)

 

ประเภทของบทความ

บทความวิจัย (Research Article)

บทความวิชาการ (Original Paper)

 

ผู้ให้การสนับสนุน

วารสารฯ ได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

 

กำหนดการตีพิมพ์วารสารฯ ทุกๆ 4 เดือน
(มกราคม - เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม, กันยายน - ธันวาคม)

โดยจะนำเสนอในรูปแบบ E-journal บนเว็บไซต์วารสารฯ (ThaiJO)  
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (2022): กันยายน - ธันวาคม

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน

วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ฉบับนี้เป็น ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำปี 2565 มีบทความวิจัยดี ๆ 10 เรื่อง ให้ทุกท่านได้อ่านกัน มีทั้งท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา รวมถึง การวิจัยด้านนโยบายน้ำ และลดความขัดแย้งของชุมชน  นักวิจัยได้เสนอผลหลากหลายมุมมอง นับว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับอีกหลายชุมชน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

สำหรับผลการประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ที่ประเมินให้วารสารนี้อยู่ในวารสารกลุ่ม 2 โดยให้เหตุผลว่า “วารสารนี้ไม่ได้ระบุสาขาวิชาของบทความที่รับพิจารณาที่ชัดเจนบนเว็บไซต์ของวารสาร” เหมือนกับปีที่ผ่านมา ท่านผู้อ่านทุกท่านทราบดีว่า วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ได้ระบุสาขาไว้ตั้งแต่ 3 ปีที่ผ่านมา แต่ปีที่แล้วได้ทำหนังสืออุทธรณ์ไปยัง TCI แต่ไม่ได้รับการตอบรับ และในปีนี้ได้ทำหนังสือชี้แจงผลการประเมิน ไปเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ได้รับคำตอบมาว่า สาขาของวารสาร คือ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นั้นเป็นขอบเขตที่กว้างเกินไป ต้องลงรายละเอียดให้ชัดเจนมากขึ้น ดังนั้น ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป ทางวารสารจะระบุสาขาตามที่ TCI แนะนำ

ผมขอขอบคุณผู้วิจัย และทีมงาน ที่เชื่อมั่นและศรัทธาในวารสารฯ ได้ส่งผลงานวิจัยดี ๆ มาตีพิมพ์ในวารสารต่อไป

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

เผยแพร่แล้ว: 07-09-2022

แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันในการจัดการท่องเที่ยวเดินป่า ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ภูวนารถ ศรีทอง, ประกอบศิริ ภักดีพินิจ, วารัชต์ มัธยมบุรุษ, พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์

250-262

การวิเคราะห์บรรณมิติเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนในประเทศไทย

กานต์นภัส ช้ำเกตุ; อัญชลี หิรัญแพทย์ , ทมนี สุขใส, รัชนีวรรณ สุจริต

283-292

การพัฒนาศักยภาพของพืชสมุนไพรสำหรับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

ชัยนรินทร์ เรือนเจริญ, พรพรรณ ก้อใจ, นคร จันต๊ะวงษ์ , ยิ่งยง เทาประเสริฐ

293-301

คุณภาพน้ำ และข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการระบบประปาหมู่บ้านในภาวะภัยแล้ง: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

สามารถ ใจเตี้ย, สิวลี รัตนปัญญา, จันจิราภรณ์ สท้านไตรภพ, นภารัตน์ จิวาลักษณ์, ณัทธร สุขสีทอง, ศศิกัญญ์ นำบุญจิตต์, ฉัตรศิริ วิภาวิน, อัจฉรา คำฝั้น, สุทธิชัย ศิรินวล, ประเวท ยาแปง

323-332

การป้องกันการเสพยาเสพติดซ้ำด้วยตนเอง: กรณีศึกษา ผู้ผ่านการบำบัดรักษาอาการติดสารเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

อับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย์, ฐานิดาภัทฐ์ แสงทอง , จิรัชยา เจียวก๊ก , สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์

345-357

ดูทุกฉบับ

Indexed in TCI