ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต

วารสารฯ ของเราเป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 2

ค่า IF ประจำปี 2561 = 0.663

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์
วารสารฯมีนโยบายในการรับตีพิมพ์บทความที่มีคุณภาพสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักวิชาการ บุคคลทั่วไป 

รับตีพิมพ์บทความประเภท บทความทางวิชาการ และบทความวิจัย โดยให้ความสำคัญในด้านการทำงานร่วมกับชุมชน และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาชุมชนและเพิ่มคุณภาพชีวิต

การพิจารณาบทความ

บทความที่ผ่านกระบวนการส่งเข้ามาเพื่อรอการพิจารณาตีพิมพ์ทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ อย่างน้อย 3 ท่าน/บทความ (Double Blinded)

ผู้ให้การสนับสนุน

วารสารฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

กำหนดการตีพิมพ์วารสารฯ ทุก 4 เดือน (มกราคม - เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม, กันยายน - ธันวาคม)

โดยจะนำเสนอในรูปแบบ E-journal บนเว็บไซต์วารสารฯ (ThaiJO)  
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม – สิงหาคม

เผยแพร่แล้ว: 2021-02-24

ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนประมงอ่าวบ้านดอน

วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ , ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล

257-266

รูปแบบการให้น้ำในแปลงปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกรจังหวัดตราด

กรกนก ปานอำพันธ์, พชร แก้วดี , อำพร ไพฑูรย์ , จิระฉัตร สมพยัคฆ์ , หยาดรุ้ง สุทธิวารี , ดวงรัตน์ ถนอมพวก

267-277

พฤติกรรมและทัศนคติต่อการใช้น้ำประปาแบบประหยัดของครัวเรือนในจังหวัดภูเก็ต

จุฑาพร เกษร, วีระพงค์ เกิดสิน, สูฮัยลาร์ สมาแอ, สุรเชษฐ์ ปิ่นแก้ว, พันธ์ ทองชุมนุม, แสงดาว วงค์สาย

330-339

ดูเล่มทุกฉบับ

Indexed in TCI