ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต

วารสารฯ ของเราเป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 2

ค่า IF ประจำปี 2561 = 0.663

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์
วารสารฯมีนโยบายในการรับตีพิมพ์บทความที่มีคุณภาพสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักวิชาการ บุคคลทั่วไป 

รับตีพิมพ์บทความประเภท บทความทางวิชาการ และบทความวิจัย โดยให้ความสำคัญในด้านการทำงานร่วมกับชุมชน และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาชุมชนและเพิ่มคุณภาพชีวิต

การพิจารณาบทความ

บทความที่ผ่านกระบวนการส่งเข้ามาเพื่อรอการพิจารณาตีพิมพ์ทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ อย่างน้อย 3 ท่าน/บทความ (Double Blinded) ใหม่!

ผู้ให้การสนับสนุน

วารสารฯ ได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

กำหนดการตีพิมพ์วารสารฯ ทุกๆ 4 เดือน
(มกราคม - เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม, กันยายน - ธันวาคม)

โดยจะนำเสนอในรูปแบบ E-journal บนเว็บไซต์วารสารฯ (ThaiJO)  
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม - สิงหาคม

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน

วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2565 มีบทความวิจัยที่หลากหลายจำนวน 10 เรื่อง มีทั้ง ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเกาะหมาก การแปรรูปข้าวทับทิมชุมแพ ภูมิปัญญาจากการใช้สมุนไพร การอนุรักษ์พืชอาหารจากป่า การดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า งานวิจัยที่นำเสนอ มาจาก 4 ภาค ของประเทศไทย ซึ่งผลจากการวิจัยดังกล่าว น่าจะเป็นแนวทางให้กับชุมชน หรือ องค์กรต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ หรือ ศึกษาวิจัยต่อยอดได้

ต้องขอขอบคุณ ผู้วิจัย และทีมงาน ที่ได้ทำผลงานวิจัยมาแบ่งปันองค์ความรู้ให้ ถึงแม้ว่าเป็นการยากลำบากสำหรับทีมวิจัย ที่จะต้องลงพื้นที่ชุมชน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของ Covid - 19 แต่ด้วยความมุ่งมั่นของทีมวิจัย ก็สามารถดำเนินการได้ในสภาวะที่ถูกจำกัด ด้วยปัจจัยภายนอกเหล่านี้ ผมหวังว่าคงได้รับการสนับสนุนของนักวิจัยต่อไปในอนาคต

ท้ายนี้ ขอให้ผู้อ่าน นักวิจัย และทีมงาน มีสุขภาพแข็งแรง สามารถฝ่าฟันในภาวะการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างปลอดภัย

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

เผยแพร่แล้ว: 26-05-2022

ความพึงพอใจของชุมชนบนเกาะหมาก เพื่อเป็นการยกระดับ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ

ภัญนภัส พฤกษากิจ, ปิยาภรณ์ รัตโนภาส, จาตุรันต์ แช่มสุ่น, ลัญจกร สัตย์สงวน

138-147

การใช้ประโยชน์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการอนุรักษ์พืชอาหารจากป่า ชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สามารถ ใจเตี้ย, สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี , สิวลี รัตนปัญญา , จันจิราภรณ์ สท้านไตรภพ , ณัทธร สุขสีทอง , ศศิกัญญ์ นำบุญจิตต์ , ฉัตรศิริ วิภาวิน , อัจฉรา คำฝั้น

180-189

วิถีชีวิตและระบบสุขภาพชุมชนของประชาชนในตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศิรินันท์ คำสี, ชนะพล สิงห์ศุข, ญาดา เรียมริมมะดัน , โปรดปราน ทาศิริ

201-210

การเสริมสร้างพลังอำนาจในตนของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา, พิชชา ถนอมเสียง , สุธิษณา โตธนายานนท์ , เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์, อภิรดี จีนคร้าม, วิไลวรรณ กลิ่นถาวร, เกษตร วงศ์อุปราช

223-238

ดูทุกฉบับ

Indexed in TCI