วารสารการบัญชีและการจัดการ (Journal of Accountancy and Management) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Announcements

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์

03-10-2022

ด้วยวารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ จำนวน 4,500 บาท

หมายเหตุ  กรณีบทความไม่ผ่านการพิจารณาตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนไม่สามารถขอเงินคืนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ได้ 

Read more about เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์

Current Issue

Vol. 16 No. 1 (2567): january-March, 2024
					View Vol. 16 No. 1 (2567): january-March, 2024
Published: 30-03-2024

Full Issue

View All Issues

วารสารการบัญชีและการจัดการ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ โดยวารสารมีขอบเขตครอบคลุมหลายสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ ได้แก่ การบัญชี การจัดการ การบริหารธุรกิจ การจัดการการประกอบการ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การบริหารการเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเศรษฐศาสตร์