“E-doping” ในกีฬาอีสปอร์ต: มุมมองเชิงเปรียบเทียบของกีฬาร่วมสมัย

ผู้แต่ง

  • ปีดิเทพ อยู่ยืนยง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำสำคัญ:

การทำให้ได้เปรียบทางการกีฬา, อีสปอร์ต, กีฬาแบบดั้งเดิม, มุมมองเชิงเปรียบเทียบ

บทคัดย่อ

การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตที่เป็นธรรมเป็นหัวใจสำคัญของการวางกฎระเบียบว่าด้วยการต่อต้านวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้ได้เปรียบทางการกีฬาในกีฬาแบบดั่งเดิมและกีฬาอีสปอร์ต อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความเห็นไปในหลากหลายแนวทางด้วยกัน แต่กีฬาแบบดั่งเดิมและกีฬาอีสปอร์ตก็ยังมีบางประเด็นที่แตกต่างกันในการต่อต้านวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้ได้เปรียบทางการกีฬาและวิธีการส่งเสริมให้เป้าหมายของการแข่งขันกีฬาที่เป็นธรรมบรรลุผล วัตถุประสงค์ของบทความฉบับนี้มุ่งแสวงหาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาที่เป็นธรรมและการต่อต้านวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้ได้เปรียบทางการกีฬาในบริบทของกีฬาอีสปอร์ต บทความฉบับนี้ทบทวนประเด็นคำถามสำคัญเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาในกีฬาสากลดั่งเดิมและการต่อต้านวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้ได้เปรียบทางการกีฬาในกีฬาอีสปอร์ต ผ่านมุมมองขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกและองค์กรบริหารปกครองกีฬาอีสปอร์ตด้วยการทบทวนข้อเปรียบเทียบ การสร้างมาตรฐาน การปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกันและการพัฒนาที่ก้าวหน้าของการวางกฎระเบียบเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต บทความฉบับนี้ยังมุ่งวิเคราะห์ลักษณะเด่นของการต่อต้านวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้ได้เปรียบทางการกีฬาในกีฬาอีสปอร์ตและหลักการสำคัญในการบังคับใช้การต่อต้านวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้ได้เปรียบทางการกีฬาในกีฬาอีสปอร์ต ซึ่งนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าการสร้างมาตรฐานและการปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกันในกีฬาอีสปอร์ตควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากระบบกฎระเบียบต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาในกีฬาขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกที่ดำรงอยู่อย่างเป็นอิสระ

References

Abarbanel, B., & Johnson, M. R. (2019). Esports consumer perspectives on match-fixing: implications for gambling awareness and game integrity. International Gambling Studies, 19(2), 296–311.

Abanazir, C. (2022). Of Values and Commercialisation: An Exploration of Esports’ Place within the Olympic Movement. Sport, Ethics and Philosophy, 16(4), 397–412.

Aghey. C. (2020). Integration of eSports in the structure of Ifs: disruption or continuity? The International Sports Law Journal, 20(3-4), 120–125.

Flegr, S., & Schmidt, S. L. (2022). Strategic management in eSports - a systematic review of the literature. Sport Management Review, 25(4), 631–655.

Frias, F. J. L. (2022). Esports anti-doping advocates and their strange bedfellow: A matter of integrity and sport ethics. Performance Enhancement & Health, 10(1), 100216.

Ghoshal, A. (2019). Ethics in eSports. Gaming Law Review, 23(5), 338–343.

Gupta, D., Sharma, H., & Gupta, M. (2022). Doping as a barrier in universal acceptance of esports. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 23(3), 645–664.

Hwang. J. (2022). Cheating in E-Sports: A Proposal to Regulate the Growing Problem of E-Doping. Northwestern University Law Review, 116(5), 1283–1318.

Hodson, H. (2014). Doping in esports rampant, industry insider claims. New scientist, 223(2982), 18.

Holden, J. T., Rodenberg, R. M., & Kaburakis, A. (2017). Esports Corruption: Gambling, Doping, and Global Governance. Maryland Journal of International Law, 32(1), 236–273.

International Esports Federation. (2019a). IESF Statutes. Busan: International Esports Federation.

International Esports Federation. (2019b). IESF Competition Regulations (As of August 2019). Busan: International Esports Federation.

International Esports Federation. (2020). IESF Anti-Doping Rules (Based upon the 2021 Model Rules). Busan: International Esports Federation.

Jonasson, K., & Thiborg, J. (2010). Electronic sport and its impact on future sport. Sport in Society, 13(2), 287–299.

Kapardis, M. K. & Levi, M. (2023). Fraud and corruption in football: lessons from a survey of match-fixing in Cyprus. Journal of Financial Crime, 30(4), 891-907.

Keating, S. (2023, May 24). Exclusive: Doping-Education first but drug-testing in gamers' future, says WADA. Retrieved from https://www.reuters.com/sports/doping-education-first-drug-testing-gamers-future-says-wada-2023-05-23/

Kelly, S. J., Derrington, S., & Star, S. (2022). Governance challenges in esports: a best practice framework for addressing integrity and wellbeing issues. International Journal of Sport Policy and Politics, 14(1), 151–168.

MacKeddie-Haslam, M. (2022). What is Sport? The Origins and Development of the Modern Game. Journal of Multidisciplinary Research, 14(1), 5–36.

Neuman, S. (2015, August 13). Video Game League Announces Random Drug Tests for Competitors. Retrieved from https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2015/08/13/432073720/video-game-league-announces-random-drug-tests-for-competitors

Ridenhour, K. F. (2020). Traditional Sports and Esports: The Path to Collective Bargaining. Iowa Law Review, 105(4), 1857–1897.

Schubert, M., Eing, F., & Könecke, T. (2022). Perceptions of professional esports players on performance-enhancing substances. Performance Enhancement & Health, 10(4), 100236.

Siekmann, R. C. R., Soek, J., & Bellani, A. (1999). Doping rules of international sports organisations. The Hague: T.M.C. Asser Press.

Thieme, D. & Hemmersbach, P. (2010). Doping in sports. Berlin: Springer.

Toomey, R. P. (2019). Upholding the integrity of esports to successfully and safely legitimize esports wagering. Gaming Law Review, 23(1), 12–18.

World Anti-Doping Agency. (2021). World Anti-Doping Code. Montreal: World Anti-Doping Agency.

World Esports Association. (2017). Code of Conduct and Compliance for Teams and Players Final Published Version-December 2017. Zug: World Esports Association.

Yates, C. (2015, July 24). Yes, eSports will be drug testing, just like all the other leagues. Retrieved from https://www.washingtonpost.com/news/early-lead/wp/2015/07/24/yes-esports-will-be-drug-testing-just-like-all-the-other-leagues/

เผยแพร่แล้ว

02-01-2024