ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

  • สายใจ ทันการ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • ปัทมาวดี วงษ์เกิด อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • ภัคณิษา อภิศุภกรกุล อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • วิทวัส สหวงษ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • จงกล ศิริประภา อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจและประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชากร คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 จำนวน 25 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ที่ระดับความเชื่อมั่น 70 % ของบัณฑิตที่มีงานทำ ได้จำนวน 25 คน เครื่องมือวิจัย คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน  ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในผลงานบัณฑิตด้าน 1) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ 2) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 3) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามลำดับ

References

กฤษณ์ตินทร์ รักษาคำ และคณะ. (2548). การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุมหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2541 และหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2546. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

กุลวีณ์ วุฒิกร. (2555). ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาสาขาการบริการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2556). แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.

ธนัญชัย เวชชเศรษฐนนท์. (2556). ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

นิตยา บรรณประสิทธิ์ และคณะ. (2560). การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. รมยสาร, 15(2), 225-231.

พิชญาพร ประครองใจ และคณะ. (2556). ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตที่มีต่อการใช้สื่อการสอนของอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

ภาศิริ เขตปิยรัตน์ และสินีนาถ วิกรมประสิทธิ. (2553). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ (4 ปี) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.

รถจนา เตชะศรี. (2550). ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ชลบุรี (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส์.

รุ้งเพชร ดอกบัว. (2554). การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). ธนบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

วิชัย วงษ์ใหญ่. (2554). การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: อาร์ แอนด์ ปรินท์.

วิชัย แย้มหลั่งทรัพย์. (2560). ความพึงพอใจของนิสิตนิเทศศาสตร์ต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 2554. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

วิฆเนศวร ทะกอง และคณะ. (2562). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

สมหมาย เปียถนอม. (2551). ความพึงพอใจของนักศึกษาในการได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

สุนทร เพ็ชร์พราว. (2550). ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ชลบุรี (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต) ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

สุวิทย์ ไวยกุล. (2552). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา.

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน. (2561). หลักสูตรปรับปรุงปี 2561. บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

อัจฉริยะ ศรีทา. (2557). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2557. ศรีสะเกษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.

fang_khaow. (2551). การเรียนการสอนทางนิเทศศาสตร์ของไทย. สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 จาก http://fang- khaow.blogspot.com/2008/02/blog-post_14.html.

เผยแพร่แล้ว

12-06-2020