การพัฒนากฎหมายว่าด้วยการจัดการเชิงอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ

ผู้แต่ง

  • นพดล ธีระวงศ์ภิญโญ
  • สุนีย์ มัลลิกะมาลย์

คำสำคัญ:

national park, national park management, law amendment

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการจัดการเชิงอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ และกำหนดวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการมีส่วนร่วมออกแบบ-ร่วมออกแบบ และการรับฟังความคิดเห็น ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า การจัดการอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ในปัจจุบันยังไม่สามารถจัดการปัญหาการบุกรุก ปัญหาขยะและน้ำเสียได้ ส่งผลให้อุทยานแห่งชาติได้รับผลกระทบต่อระบบนิเวศ ดังนั้นการวิจัยนี้ได้จัดทำกฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดการเชิงอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562  โดยมีโครงสร้างกฎหมายที่ปรับปรุงแก้ไข ประกอบด้วยคำนิยาม อำนาจหน้าที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติในการกำหนดนโยบายในการจัดการอุทยานแห่งชาติ การจัดการบุกรุก การจัดการขยะและน้ำเสียตลอดจนการกำหนดพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติเพื่อการจัดการขยะและน้ำเสีย  การจัดการเชิงอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ และบทกำหนดโทษ การวิจัยเสนอแนะให้มีการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการจัดการเชิงอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จากการวิจัยไปตราเป็นกฎหมายตามกระบวนการทางนิติบัญญัติเพื่อการใช้บังคับ ตามโครงสร้างกฎหมายจากการวิจัยนี้

Downloads

Download data is not yet available.

References

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. (2556). หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

จินตวีร์ เกษมสุข. (2557). หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย.

จุมพล สายสุนทร. (2550). กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

ทรงธรรม สุขสว่าง. (2561). ยุทธศาสตร์การจัดการอุทยานแห่งชาติสู่สากล. กรุงเทพฯ: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60.

สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. (2540). การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: ศูนย์กฎหมายและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย.

สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. (2560). วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : อาทิพาเนีย.

สมศักดิ์ โตรักษา. (2552). กฎหมายเพื่อคุ้มครองที่ดินของรัฐจากการบุกรุก (ดุษฎีนิพนธ์นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์. (2553). การป้องกันล่วงหน้า: การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ดุษฎีนิพนธ์นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สุรพล นิติไกรพจน์. (2546). ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน.

เผยแพร่แล้ว

09-06-2022