การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และความคุ้มค่า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกกัญชาในจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

  • กานต์มณี การินทร์
  • รวีพรรณ อุตรินทร์
  • อนงค์ ทองเรือง
  • ฐิติพร วรฤทธิ์

คำสำคัญ:

การวิเคราะห์ต้นทุน, ผลตอบแทน, กัญชา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และความคุ้มค่าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกกัญชา และ 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการควบคุมต้นทุนของการปลูกกัญชา โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ วิสาหกิจชุมชนที่ปลูกกัญชาในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ และ 2) แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) การปลูกกัญชาแบบกรีนเฮาส์จะให้อัตรากำไรสุทธิที่สูง รองลงมา คือ การปลูกปิดในอาคาร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความคุ้มค่าด้านการลงทุน เศรษฐกิจ และสังคมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความคุ้มค่าด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก และ 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรใช้วิธีการปลูกกัญชาแบบกรีนเฮาส์หรือเลือกรูปแบบการปลูกกัญชาตามศักยภาพของตนเอง โดยต้องได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกกัญชา อีกทั้งควรกำหนดราคาขายส่ง และขายปลีกให้อยู่ในระดับเดียวกันทั้งกลุ่ม

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงสาธารณสุข. (2564). ระบบสืบค้น ข้อมูลสืบค้นใบอนุญาตสำหรับ กัญชา. ค้นเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2564 จาก http://hemp.fda.moph.go.th /fda_ marijuana/staff/marijuana_ report_public.

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา กระทรวงสาธารณาสุข. (2563). คู่มือการขอรับอนุญาตปลูก กัญชาสำหรับเกษตรกร. กรุงเทพมหานคร: อักษรกราฟฟิค แอนด์ดีไซน์.

กัญญามน อินหว่าง และคณะ. (2554). การ จัดการวิสาหกิจชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 1. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยพิษณุโลก.

ฐิติพร วรฤทธิ์ และคณะ. (2561). กลยุทธ์ การตลาดสำหรับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนผ้าไหม 5 ดาว ใน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับสู่ ความสามารถในการแข่งขันเชิง พาณิชย์. การประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม ศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 และการประชุม วิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

ฐิติพร วรฤทธิ์. (2561). การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และความคุ้มค่าของ ธุรกิจโฮมสเตย์ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียงของชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์. การประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2. บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

ไทยรัฐ. (2564). 8 วิสาหกิจชุมชน เก็บช่อดอก กัญชาทางการแพทย์ 200 กก. ลอต แรกของ กาญจนบุรี. สืค้นเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2564 จาก https:// www.thairath.co.th/news

/2233433

นิภาพร อามัสสา, วสันต์ ป้อมเสมา, สุมาลี

ชัยสิทธิ์ และวิทยา พิมพ์ดา. (2563). องค์ความรู้และความเชื่อสู่พฤติกรรม การใช้กัญชาทางการแพทย์ในมุมมอง ของชุมชนไทลาวและชุมชนไทโคราช จังหวัดนครราชสีมา. รายงานการวิจัย. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน.

พนารัช ปรีดากรณ์ และสุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์. (2561). การสร้างเครือข่ายธุรกิจที่มี ศักยภาพ: กรณีศึกษาเครือข่าย เครื่องนุ่งห่มและเสื้อผ้าในต่างประเทศ. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า. 5, 1-43.

รวิสสาข์ สุชาโต และคณะ. (2564). ผลกระทบ ทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูก กัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม.

วรวรรณ ทองสุข. (2563). กัญชากับการศึกษา เกษตร. วารสารครุศาสตร์ อุตสาหกรรม. 19(1), 144-154.

ศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และการใช้ ประโยชน์จาก "กัญชา". (2565). อภัย ภูเบศรแนะวิธีปลูกกัญชา. ค้นเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560, จาก https://cucans.in.th/%e0%b8%.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2565). “กัญชา” จะ กลายเป็นพืชเศรษฐกิจไทย ได้ หรือไม่?. ค้นเมื่อ 13 มกราคม 2565, จาก https://kasikornresearch. com/th/analysis/k-social- media/ pages/fb-cannabis-14-01-20.aspx

สิริกร นามลาบุตร และชนิดา เพชรทองคา. (2563). การศึกษากรอบและติดตาม ประเมินผลนโยบายกัญชา ในจังหวัด หนองคาย. รายงานการวิจัยแผนงาน ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.)

คณะแพทยศาสตร์. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง. (2564). เคล็ดลับการปลูกกัญชา

กัญชง ที่ใครก็ทำได้. สืบค้นเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2564 จาก https://www.opsmoac.go.th/ang thong-local_wisdom-preview- 431491791822.

อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์. (2559). การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting). กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

Yamane, Taro. (1973). Statistics: an Introductory Analysis. 3rded. New York : Harper and Row.

เผยแพร่แล้ว

09-06-2022