กฎหมายต่างประเทศสำหรับการรับรองถึงสิทธิและอนุญาตให้บุคคลใช้สิทธิในการขอตายด้วยความกรุณา

ผู้แต่ง

  • นายนิติ เนื่องจำนงค์
  • สุนีย์ มัลลิกะมาลย์

บทคัดย่อ

ชีวิตเป็นของมนุษย์ทุกคนที่จะมีสิทธิตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตของตนเองดังเช่นผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิตย่อมมีสิทธิที่จะเลือกที่จะมีชีวิตต่อไปหรือเลือกที่จะยุติชีวิต หรือคนที่ถูกจำกัดอิสรภาพเนื่องจากอยู่ในวัยชราภาพมากจนช่วยเหลือตนเองไม่ได้ย่อมจะมีสิทธิที่จะไม่ขอพึ่งพาผู้ใดให้เป็นภาระจึงเป็นแนวคิดของหลายประเทศที่ยินยอมให้มีสิทธิในการขอตาย แนวคิดเช่นนี้มีในต่างประเทศหลายประเทศ โดยมีวิธีการเลือกขอตายหลายวิธีที่จะทำให้เป็นการตายดีโดยมีแบบการขอตายที่เป็นทั้งแบบการุณยฆาตเชิงรับ (Passive Euthanasia) แบบการุณยฆาตเชิงรุก (Active Euthanasia) หรือการช่วยเหลือการตายทางด้านการแพทย์ Physician Assisted Suicide (PAS) และสิทธิที่จะปฏิเสธการรักษาล่วง (The Patient’s Right to Refuse Treatment) แบบพินัยกรรมชีวิต (Living will) แต่ก็มีบางประเทศที่ไม่ยินยอมให้มีสิทธินี้ บทความนี้จึงนำรูปแบบการขอตายของต่างประเทศ 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรเบลเยียม สมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ มาเปรียบเทียบถึงการคุ้มครองสิทธิ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการใช้สิทธิในการขอให้ตายหรือการปฏิเสธการรักษาไว้ล่วงหน้ากรณีเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถจะรักษาได้ กับอีก 2 ประเทศ คือ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสมาพันธรัฐเยอรมนีที่ไม่ยอมรับหลักการุณยฆาตเพราะเป็นการขัดต่อหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

Downloads

Download data is not yet available.

References

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. สรุปคำบรรยาย “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”. คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กฎบัตรยุโรปขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. 2537 (A declaration on the Promotion of Patients’ in Europe World Health Organization, 1994)

คำแถลงเรื่อง เอกสารเจตนาล่วงหน้าของแพทยสมาคมโลก พ.ศ. 2546 (The World medical Association Statement on Advance Directives, 2003 (“Living Wills”)

ปฏิญญาเรื่อง ยูธานาเซียของแพทยสมาคมโลก พ.ศ. 2562 (The World Medical Association Declaration on Euthanasia, 2019)

ปฏิญญาเรื่อง สิทธิผู้ป่วยของแพทยสมาคมโลก พ.ศ. 2524 (The World Medical Association declaration on the Rights of the Patient, 1981)

ปฏิญญาลิสบอนว่าด้วย สิทธิผู้ป่วยของแพทยสมาคมโลก พ.ศ. 2524 (Lisbon Treaty the World Medical Association Declaration on the Rights of the Patient, 1981)

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491 (The Universal Declaration of Human Right, 1948)

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของยุโรป พ.ศ. 2496 (European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, 1953 “ECHR”)

ประมวลกฎหมายอาญาประเทศฝรั่งเศส มาตรา 223-6 (2)

Advance Medical Directive Act, 1996 of Singapore.

Oregon’s Death with Dignity Act, 1997.

Sarco suicide capsule hopes to enter Switzerland - SWI swissinfo.ch

Swiss Criminal Code 114-115.

The Belgian Act on Euthanasia, 2002.

The Termination of Life on Request and Assisted Suiside Act, 2001.

เผยแพร่แล้ว

03-12-2021