ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แต่ง

  • ทิพย์สุดา ทาสีดำ
  • ผกามาศ บุตรสาลี
  • สายฝน อุไร

คำสำคัญ:

ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ, ประสิทธิภาพการทำงาน, นักบัญชี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบระหว่างความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีและประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีในสำนักงานบัญชี ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี ประสิทธิภาพในการจัดทำบัญชีของนักบัญชี และเพื่อทดสอบผลกระทบของความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีในสำนักงานบัญชี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักบัญชีในสำนักงานบัญชี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

          ผลการวิจัยพบว่า 1) นักบัญชีส่วนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุส่วนใหญ่อยู่ที่ 30-40 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี ประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดทำบัญชีส่วนใหญ่น้อยกว่า 6 ปี 2) นักบัญชี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) นักบัญชี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  4) ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี ด้านความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ด้านเจตคติ และด้านการสื่อสารส่งผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีในสำนักงานบัญชีโดยรวม

References

กษมาพร ยังส้มป่อย. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร. รายงานการวิจัย. คณะบัญชี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
จิตติมา ขำดำ. (2562). “ความรู้ความสามารถของนักบัญชีและความเข้าใจในมาตรฐานการ จัดทำบัญชีภาครัฐที่มีผลต่อประสิทธิภาพงานบัญชีของสำนักงานอัยการสูงสุด.” วารสารนักบริหาร. .
ชลธิชา หอมสุวรรณ. (2557). การบริหารจัดการและทักษะการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี ในมุมมองของนักบริหารงานการคลังองค์การ
บริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ บธ.ม (บริหารธุรกิจ) : นครราชสีมา.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
ทวิชชัย อุรัจฉัทและชุมพล รอดแจ่ม. (2559). ความรู้และความสามารถทางวิชาชีพของนักบัญชีตามมาตรฐานระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการ เขตอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี. รายงานการวิจัย. : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปัญญานี กันยะกาญจน์. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตนเองเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ศรัญญา บุญขวัญ. (2559). ผลกระทบของความพยายามในการสอบบัญชีและความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีที่มีต่อผลลัพธ์ในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
โศรยา บุตรอินทร์ และคณะ. (2557). ผลกระทบของการเรียนรู้มาตรฐานการบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทำบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อัมพร เที่ยงตระกูล. (2557). ความรู้ทางวิขาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ภายใต้มาตรฐานสากลที่มีผลต่อการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของผู้ใช้บริการ
กลุ่มสินค้า อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. รายงาน
การวิจัย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

เผยแพร่แล้ว

03-07-2020