ศาสตร์พระราชา : เกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

ผู้แต่ง

  • มาริษา ศรีษะแก้ว
  • สถาพร วิชัยรัมย์
  • สากล พรหมสถิตย์

คำสำคัญ:

เกษตรทฤษฎีใหม่, , โคก หนอง นา โมเดล

บทคัดย่อ

โคก หนอง นา โมเดล  เป็นหลักการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยเน้นการกักเก็บน้ำให้เพียงพอ  และการสร้างผลผลิตเพื่อดำรงชีพในระดับบุคคลและครัวเรือน  องค์ประกอบของโคก หนอง นา  ประกอบด้วย  (1) โคก (พื้นที่สูง) คือการใช้ดินที่ได้จาการขุดหนองน้ำมาเป็นโคก  หรือคันนาที่มีขนาดใหญ่  ปลูกพืชและไม้ผล  เพื่อสร้างอาหารและรายได้ให้แก่ครัวเรือน  (2) หนอง (แหล่งกักเก็บน้ำ)  เป็นการขุดหนองน้ำ ที่มีความลึกประมาณ 6-8 เมตร เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี  รวมทั้งมีการขุดคลองไส้ไก่  กระจายน้ำไปยังส่วนต่างๆ ในพื้นที่  สร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่  (3) นา (พื้นที่ปลูกข้าว) คือการปลูกข้าวแบบอินทรีย์เพื่อบริโภคอย่างปลอดภัย  อันจะเป็นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่แบบพึ่งพาตนเอง  ลดการพึ่งพาจากภายนอก  สร้างความมั่นคงในครัวเรือนและชุมชน  นำไปสู่ความเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศ

References

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2559). คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่. กรุงเทพฯ :
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน. (2563). หลักการของโคก หนอง นา โมเดล.
สืบค้นเมื่อ 18 กันยายน 2563. เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/3iJI6i8.
พระมหาสายชล ฐานุตฺตโร. (2563). หลักการของโคก หนอง นา โมเดล. สืบค้นเมื่อ 18 กันยายน 2563.
เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/3iOr6HM.
พิเชฐ โสวิทยสกุล. (2562). เอกสารการบรรยาย การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาสู่เป้าหมายความ
ยั่งยืนของโลก. กรุงเทพฯ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิต.
วิวัฒน์ ศัลย์กำธร. (2563). หลักการของโคก หนอง นา โมเดล. สืบค้นเมื่อ 18 กันยายน 2563. เข้าถึงได้
จาก https://www.brighttv.co.th/news/local/khok-nong-na-model.
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. (2560). โคก หนอง นา โมเดล. สืบค้นเมื่อ 18
กันยายน 2563. เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/2RFrJqX.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี. (2554, พฤศจิกายน - ธันวาคม). ทฤษฏีใหม่แห่งแรกของ ประเทศไทยที่วัดชัยมงคลพัฒนา. น.ส.พ. กสิกร. 84 (6) : 53-57.
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร. (2555). คู่มือเกษตร ทฤษฎีใหม่.
สกลนคร : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. (2559). ทฤษฏีของพ่อ สู่วิถีแห่งความพอเพียงโครงการส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน. กรุงเทพฯ : กองประสานงาน โครงการพระราชดำริและ
โครงการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. (2555).
คู่มือเกษตรทฤษฎีใหม่. กรุงเทพฯ : มูฟเม้นท์ เจนทรี.
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2562). คู่มือการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565. กรุงเทพฯ : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและ
เกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัย. (2563 ). รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล. สืบค้นเมื่อ 18
กันยายน 2563. เข้าถึงได้จาก https://district.cdd.go.th/muang-sukhothai/2020/01/09/.

เผยแพร่แล้ว

03-07-2020