รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้าน สายโท 8 ใต้ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

  • บาล ชะใบรัมย์
  • สราวุธ ทัศนาวิวัฒน์
  • กรรัช มากเจริญ

บทคัดย่อ

รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้าน  สายโท 8 ใต้ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของผู้สูงอายุ  เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ และเพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนากิจกรรมการออกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุชุมชนบ้านสายโท 8 ใต้ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุของชุมชนบ้าน สายโท 8 ใต้ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 20 คน

ผลการวิจัยเป็นดังนี้

  1. จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน พบว่า ผู้สูงอายุส่วนมากไม่ค่อยออกกำลังกาย มีบ้างที่วิ่ง เดินบ้างเป็นบางวัน สำหรับผู้ที่ออกกำลังกายนั้น ส่วนมากใช้ระยะเวลาในการออกกำลังกาย 15-30 นาที และออกกำลังกายในช่วงเช้า ส่วนการเคลื่อนไหวออกแรงทำงานในชีวิตประจำวันประเภทที่ทำบ่อย คือ ทำนา/ทำสวน/ทำไร่ มากที่สุด รองลงมาคือทำงานบ้าน/ซักผ้าด้วยมือ/ล้างรถ/กวาดลานบ้าน
  2. รูปแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุชุมชนบ้านสายโท 8 ใต้ มี 2 รูปแบบคือ การออกกำลังกายในร่ม เช่น ที่บ้าน หรือ ในสถานที่จำกัด และรูปแบบที่ 2 ออกำลังกายกลางแจ้งคือที่สนามประจำหมู่บ้าน
  3. กิจกรรมเข้ากลุ่ม ทําให้ผู้สูงอายุเกิดพฤติกรรมคล้อยตามกันของกลุ่มในด้านการกระทําความรู้สึก และความคิดในการทํากิจกรรมด้านสุขภาพ โดยจะช่วยกันเสนอปัญหาและแนวทางในการดูแลสุขภาพตนเองในกลุ่มขนาดใหญ่ขึ้น กลุ่มละ 6-10 คน

          4. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนากิจกรรมการออกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านร่างกาย ได้แก่ มีกิจกรรมออกกําลังกาย  ด้านจิตใจ ได้แก่ ทํากิจกรรมผู้สูงอายุร่วมกัน ให้ได้พบปะกัน ฟังธรรมะ  ด้านสังคม ได้แก่ มีกิจกรรมพบปะกันเพื่อนบ้าน ผู้สูงอายุด้วยกัน

References

กระทรวงสาธารณสุข. (2557). ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวง
สาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. นนทบุรี: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข.
กานต์รวี กอบสุข. (2554). รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านโคก
บรรเลง ตําบลบุฤาษี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เกรียงศักดิ์ เกียรติสงคราม. (2551). สภาพและปัญหาการออกก าลังกายของผู้สูงอายุในเขต เทศบาล
จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2550. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.(พลศึกษา). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
บัวหลวง ใจดี. (2555). การพัฒนากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนตําบลตะไก้ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญา
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา.
วารี วิดจายา. (2554). ผลของการฝึกไหว้ครูรำมวยไทยและโยคะต่อสมรรถภาพทางกาย. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2554.

เผยแพร่แล้ว

07-06-2018