ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ผู้แต่ง

  • พัฒนะ เรือนใจดี
  • มารุตพงศ์ มาสิงห์

คำสำคัญ:

องค์กรอิสระ, คณะกรรมการสรรหา, รัฐธรรมนูญ

บทคัดย่อ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีเจตนารมณ์ในการมุ่งส่งเสริมและให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการปกครองและมีระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ โดยเป็นการพัฒนารูปแบบของ โครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ  โดยมีรูปแบบขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเข้ามา เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรตรวจสอบ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีการจัดตั้งองค์กรอิสระต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  บนบริบทพื้นฐานเสรีประชาธิปไตย คือ เรื่องของอิสรภาพของประชาชน ในการเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคของประชาชน และการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ โดยที่รัฐนั้นจะต้องใช้อำนาจให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม

References

ปัญญา อุดชาชน, กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งของศาลรัฐธรรมนูญ, วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับ ที่ 4 (ธันวาคม 2551)
พัฒนะ เรือนใจดี.กฎหมายว่าด้วยระบบพรรคการเมือง. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, พ.ศ. 2553
พัฒนะ เรือนใจดี.กฎหมายว่าด้วยระบบพรรคการเมือง. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, พ.ศ. 2560.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์, องค์กรอิสระตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, รายงานวิจัยเสนอคณะกรรมการวิจัยและสัมมนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2550.
วิษณุ วรัญญู, องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, พ.ศ. 2538.

กฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรพุทธศักราช 2540
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรพุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรพุทธศักราช 2560

เผยแพร่แล้ว

02-10-2017