แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนสวายจีกโดยการมีส่วนร่วมของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

  • ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง

คำสำคัญ:

ศักยภาพ, ชุมชน, แนวทางการพัฒนาศักยภาพ, การมีส่วนร่วม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพชุมชนของชุมชนสวายจีก ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนสวายจีก โดยการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนตำบล สวายจีก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นงานวิจัยแบบผสม (Mix Method) โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และการสนทนากลุ่ม การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน รวมไปถึง ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน และการสนทนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และวิเคราะห์ SWOT Analysis และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยเทคนิคแบบสามเส้า และนำเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่าศักยภาพชุมชนของชุมชนสวายจีก ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต และด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง อยู่ในระดับมากตามลำดับ โดยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ที่ดิน แหล่งน้ำ ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สิ่งแวดล้อม ความสะอาด คือ วิสาหกิจชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร ทักษะอาชีพของครัวเรือนกลุ่มอาชีพ ด้านคุณภาพชีวิต คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองและสังคมโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นำชุมชน บุคลากรและองค์กร และนโยบายของรัฐ แนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนสวายจีก โดยการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนตำบล สวายจีก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ คือ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับประชาชน มีการพัฒนาระบบการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจัดหาตลาดขนาดดกลางเป็นที่จำหน่ายผลผลิต ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์และส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ด้านคุณภาพชีวิต คือ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของตำบลสวายจีก เช่น เริมตะรด (รำตะรด) เริมอันเร (รำสาก) นาฏดนตรี กลองยาว และการละเล่นพื้นบ้าน สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวที่ในตำบลที่สามารถประชาสัมพันธ์ และด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง คือ จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน พัฒนาและปรับปรุง การบริหารการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน และผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกในการนำข่าวสารและบริการสู่ชุมชน รวมไปถึงสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จัดอบรมเยาวชน

เผยแพร่แล้ว

02-10-2017