การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

  • นิยม อานไมล์
  • สุชาติ หอมจันทร์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 2) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  และ 3) ประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 โรงเรียนกองทุนการศึกษา  นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 100 คน โดยใช้แบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนมากร้อยละประมาณ 90 มีความบกพร่องในการเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะพูดหรืออ่านภาษาอังกฤษ และพยายามเลี่ยงที่จะไม่พูดภาษาอังกฤษ ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า องค์ประกอบโดยรวมของหลักสูตรฝึกอบรม มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด   = 4.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แผนการอบรมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  = 5.00 รองลงมาได้แก่ แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษ = 4.67 และทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย ก่อนอบรม 3.24 และค่าเฉลี่ยหลังเรียน 5.48 คะแนนหลังอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01  

เผยแพร่แล้ว

07-06-2018