ความเสี่ยงในการสอบบัญชี กรณีศึกษา ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • อัมไพวรรณ หมื่นแสน
  • กรวีร์ ชัยอมรไพศาล

คำสำคัญ:

ความเสี่ยง, ผู้สอบบัญชีภาครัฐ, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, สหกรณ์

บทคัดย่อ

การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) โดยใช้เทคนิค Focus Group Discussions จากผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาครัฐและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 42 ราย ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบกับ ความถี่ และร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 50 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นผู้สอบบัญชีภาครัฐ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี มีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชีมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความสำคัญของความเสี่ยงในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในเรื่องของการแสดงความเห็นต่องบการเงินที่ผิดพลาด และไม่เหมาะสม เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ผู้บริหารสหกรณ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่มีการปกปิดข้อมูลที่สำคัญ และงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้รับและทำการตรวจสอบ แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ การบริหารความเสี่ยงและแนวทางการลดความเสี่ยง ปัจจัยที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ผู้สอบบัญชีควรมีความเข้าใจและทราบถึงเกี่ยวกับธุรกิจ สภาพแวดล้อม ระบบการควบคุมภายใน ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ รวมไปถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างเพียงพอเพื่อที่จะศึกษาถึงลักษณะของธุรกิจในแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อนำมาใช้ในการพิจารณาประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสหกรณ์นั้น

เผยแพร่แล้ว

05-02-2018