ส่วนประสมทางการตลาดในทัศนะของผู้เช่าหอพัก ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ผู้แต่ง

  • หนูเวียง สิงห์สูง สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  • กุลชลี พวงเพ็ชร์
  • โสพิศ คำนวนชัย

คำสำคัญ:

ส่วนประสมทางการตลาด, ทัศนะของผู้เช่าหอพัก

บทคัดย่อ

This research aimed to study the marketing mix and to compare in view of tenant an apartment in the Muang municipality of Lopburi province divided by the gender, age, education, occupation, income per month, apartment rental prices, and rental periods. The sample used in this study was the 270 tenants of the apartment in the Muang municipality of Lopburi province by using Yamane sampling. The research instrument was a questionnaire with the reliability at 0.89 and was analyzed by the terms of percentage mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA and compared statistically by using the pair, T-test method of Scheffe. The results were found that the marketing mix In view of tenant of an apartment in the Muang municipality of Lopburi province was totally at average level, and could be arranged from the least level to more as; the part of selling, product, physical environment, the part of service process was arranged at more level and the part of officer , the marketing promotion and the part of price was arranged at middle level respectively. And the result of the comparison of the marketing mix according to the tenant of an apartment in the Muang municipality of Lopburi province divided by gender, age, education, occupation, income per month, rental prices, and rental periods was totally different.

References

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2555). การสงเคราะห์ผลการประชุมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น. สืบค้นจาก http://www.m-
society.go.th/document /edoc/edoc _4508.pdf
เกสรา ทัตธนานุรัตน์. (2554). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การค้นคว้าแบบอิสระบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร.
แก้วตา วรดาอภิโชติ. (2551). ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการห้องเช่าที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในพื้นที่เขตซอยคุณพระ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. ภาคนิพนธ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์.
จันจิรา สุวรรณไตร. (2551). การเพิ่มประสิทธิภาพหอพัก กรณีศึกษา หอพักกรีนเพลส. รายงานสัมมนาการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ชัชวาล เวศย์วรุตม์. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัยของผู้บริโภคในอำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2551). การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. กรุงเทพฯ : วี
อินเตอร์ พรินท์.
ธิติภรณ์ อินมุตโต. (2550). ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการหอพักเซ็นทรัล ฮิลล์ เพลส
จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วรัญญา อภิรักษ์กานต์. (2556). การจัดการธุรกิจหอพักในจังหวัดราชบุรี. วารสาร RMUTT Global
Business and Economics Review, 8(2), 61-77.
วัฒนา ก้องแดนไพร. (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหอพักของนักศึกษาในเขต
อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เทพสตรี. วีระพงษ์ หาญรินทร์. (2552). บทเรียนจากประสบการณ์การสร้างเสริมสุขภาพ :
กรณีศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลาการในการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 28(1), 38-46.
ศราวุธ มะอาจเลิศ. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัยในเขตการค้าแนว
ชายแดนไทย – กัมพูชา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว. การค้นคว้าอิสระ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
สมชาย วรกิจเกษมสกุล. (2554). ระเบียบวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.
อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
สิทธิพงษ์ วันเพ็ญ. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อผู้เช่าในการเลือกหอพักในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. การ
ค้นคว้าแบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุเทพ เชื้อสุวรรณ. (2550). ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของผู้เช่าหอพักในเขต เทศบาลนครระยอง. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
อันธิกา สายสินธุ์ (2555). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการ
ใช้บริการห้องเช่าในเขตเทศบาลนครยะลา. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

เผยแพร่แล้ว

02-01-2017