ส่วนประสมทางการตลาดในทัศนะของผู้เช่าหอพัก ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ผู้แต่ง

  • หนูเวียง สิงห์สูง
  • กุลชลี พวงเพ็ชร์
  • โสพิศ คำนวนชัย

คำสำคัญ:

ส่วนประสมทางการตลาด, ทัศนะของผู้เช่าหอพัก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและเปรียบเทียบตามทัศนะของผู้เช่าหอพักในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ราคาค่าเช่าหอพัก และระยะเวลาการเช่าหอพัก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้เช่าหอพักในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 270 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรโดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยเมื่อมีนัยสำคัญทางสถิติจะเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ซึ่งใช้วิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในทัศนะของผู้เช่าหอพักในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดจำหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านพนักงาน ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับและผลเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในทัศนะของผู้เช่าหอพักในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ราคาค่าเช่าหอพัก และระยะเวลาการเช่าหอพัก ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

เผยแพร่แล้ว

06-06-2021