เผยแพร่แล้ว: 2019-01-06

ระบบการคลังท้องถิ่นญี่ปุ่น: บทเรียนจากประเทศพัฒนาแล้ว

ยศธร ทวีพล, สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์, รัฐศิรินทร์ วังกานนท์, นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ

21-40