ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2015): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์

					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2015): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์
เผยแพร่แล้ว: 2016-07-31

บทความวิชาการ (Academic article)