การส่งบทความ

วารสารนี้ยังไม่เปิดรับบทความ ในช่วงเวลานี้

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความนี้ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน หรือการรอพิจารณาจากวารสารเล่มอื่น

    The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

คำแนะนำผู้แต่ง

การเตรียมต้นฉบับ
1. บทความ ต้องมีการเขียนเริ่มต้นด้วย บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษใช้ตัวอักษร  Cordia  New ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ 14 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บทความ ควรจัดพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 หน้าเดียวประมาณ 26 บรรทัดต่อหนึ่งหน้า ด้วยอักษร Cordia  New ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ 16 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นจนจบบทความยกเว้นหน้าแรก โดยมีความยาว ดังนี้
2.1 บทความ  จำนวน 15-20 หน้า โดยนับรวมรูปภาพตาราง เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก
2.2 บทวิจารณ์หนังสือ จำนวน 11-15 หน้า โดยนับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก
2.2 บทความปริทัศน์ จำนวน 11-15 หน้า โดยนับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก
3. การจัดแบบฟอร์ม เช่นกั้นหน้า…………..หลัง……………………หัวกระดาษ และท้ายกระดาษ
4. ชื่อผู้เขียน อยู่ถัดลงมาจากชื่อเรื่อง เขียนตำแหน่งและหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เขียนในเชิงอรรถ
5. การส่งบทความควรส่งต้นฉบับบทความในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบเป็นไฟล์อิเล็คทรอนิกส์
6.เอกสารอ้างอิง : เอกสารที่ผู้เขียนบทความนำมาอ้างอิงจะต้องมีแหล่งที่มาที่ชัดเจนโดยอาจเป็นหนังสือ ตำรา งานวิจัย วารสาร หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์ก็ได้

รูปแบบการอ้างอิง เชิงอรรถ และบรรณานุกรม
การอ้างอิง ให้เลือกใช้ทั้งสองแบบนั่นคือ
(1) แบบนาม-ปี ระบุชื่อ นามสกุลผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าของเอกสารอ้างอิงไว้ภายในวงเล็บ ต่อท้ายด้วยข้อความที่นำมาอ้างอิง
(2) แบบเชิงอรรถที่เรียงตัวเลขเป็นเลขอารบิกจากน้อยไปมากไว้ตอนล่างสุดของหน้า ภายในสามารถอธิบายความ ใช้วิธีลงรายละเอียดคำอธิบาย

บรรณานุกรม เริ่มด้วยบรรณานุกรมภาษาไทย แล้วตามด้วยบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ และเรียงตามลำดับตัวอักษร

หัวข้อการนำเสนอที่สัมพันธ์กับการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)
ตัวอย่างการนำเสนอบทความวิชาการ
1.ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)
2.บทคัดย่อ (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)
3.บทนำ*
4.ระเบียบวิธีวิจัย / วิธีการศึกษา*
5.ผลการศึกษา*
6.สรุป*
7.เอกสารอ้างอิง*

ตัวอย่างการนำเสนอบทความวิจัย
1.ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)
2.ชื่อผู้วิจัยและคณะ
3.แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย
4.บทคัดย่อ (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)
5.คำนำ /บทนำ*
6.ระเบียบวิธีวิจัย / วิธีการศึกษา*
7.แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
8.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง / ขอบเขตการวิจัย
9.กิจกรรมและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
10.การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
11.ผลการวิจัยและอภิปรายผล*
12.สรุป*
13.เอกสารอ้างอิง*

ตัวอย่างการนำเสนอบทวิจารณ์หนังสือและบทความปริทรรศน์
1.ชื่อเรื่อง
2.อภิปรายเนื้อหา*
3.เอกสารอ้างอิง*

ในหัวข้อที่มี * เป็นหัวข้อที่จะถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

บทความวิชาการ (Academic article)

งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและอยู่ในกรอบเนื้อหาที่กำหนด ต้องมีการอ้างอิงตามหลักวิชาการ

บทความวิจัย (Research article)

การนำเสนอผลการวิจัยที่ได้มีการศึกษาค้นคว้า ตามหลักทางวิชาการวิจัยแต่ต้องนำมาปรับเพื่อนำเสนอในรูปแบบบทความที่ง่ายต่อการอ่านและทำความเข้าใจ

บทวิจารณ์หนังสือ (Book review)

บทความที่วิพากษ์ วิจารณ์ เนื้อหาสาระ คุณค่า ของหนังสือหรือบทความโดยบทวิจารณ์หนังสือ จะต้องกล่าวถึงรายละเอียดของหนังสือ ได้แก่ ชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ จำนวนหน้า ให้ชัดเจนด้วย

บทความปริทัศน์ (Review article)

งานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ (State of the art) เฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งทางกว้างและทางลึกอย่างทันสมัย โดยให้ข้อวิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป

นโยบายส่วนบุคคล

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.