ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์จีนและการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองแม่สอด ตั้งแต่ พ.ศ.2510 ถึง พ.ศ. 2554 / History of the Chinese Ethnic in Mueang Maesod and the Construction of Mueang Maesod’s Identity from 1970 to 2011

ผู้แต่ง

  • รพีพรรณ จักร์สาน

บทคัดย่อ

การค้าข้ามพรมแดนของชาวจีนแม่สอดในยุคตลาดมืด การค้าทั้งใน
ระบบและนอกระบบหลังจากที่รัฐบาลพม่าปิดประเทศ และการ
สร้างเครือข่ายทางการค้ากับคนกลุ่มต่างๆ ทำาให้นับตั้งแต่หลัง
ทศวรรษ 2510 เป็นต้นมา กลุ่มคนจีนแม่สอดขึ้นมามีบทบาทสำาคัญ
มากทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของแม่สอด
กลุ่มคนจีนแม่สอดมีการปรับตัว ต่อรอง และสร้างอัตลักษณ์ให้
เมืองแม่สอด จนแม่สอดกลายเป็นเขต “พื้นที่ทางเศรษฐกิจ” เพื่อ
ที่จะดำารงไว้ซึ่งผลประโยชน์จากการค้าแก่กลุ่มชาติพันธุ์ จีน และ
เป็นการวางฐานให้กับกลุ่มพ่อค้าจีนมาจนยุคปัจจุบัน รวมถึงเพื่อ
เตรียมรับมือกับปัญหา และความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต

ปรับปรุงจาก รพีพรรณ จักร์สาน. ประวัติศาสตร์ชาติพันธ์จีนและการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองแม่สอด
ตั้งแต่ พ.ศ.2510 ถึง พ.ศ.2554วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556


Both Chinese cross–border trade (formal and non-formal)
conducted since the rise of the black market following
the closure of Burma and the development of commercial
trade networks involving a wide range of groups have,
since the 1960s, empowered the Chinese in Maesod in
their economic, social, politic and cultural roles. This
group has adjusted itself to these roles, negotiating for
and generating an identity for Maesod as “an economic
region”. By doing so, they maintain economic benefits
for the Chinese community, lay the foundation for
succeeding Chinese merchants and prepare for potential
problems and changes in the future.

This article comprises a part of the thesis History of the Chinese Ethnic in Mueang
Maesod and the Construction of Mueang Maesod’s Identity from 1970 to 2011,
submitted by Rapeepan Jaksan in completion of Master of Arts degree in History,
Chiangmai University, 2013


Author Biography

รพีพรรณ จักร์สาน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-03-27