ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2014): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์

					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2014): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์

มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 2: 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เผยแพร่แล้ว: 2016-03-26

บทวิจารณ์หนังสือ/บทความปริทัศน์