กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เกษตรพันธสัญญา : ระบบความสัมพันธ์ ความเสี่ยง การปรับตัว อำนาจและการต่อรอง กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลำปาง / Contract Farming : Production System, Risk, Power and Negotiation Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy