ส่วนนำ: บทบรรณาธิการ สารบัญ ประวัติผู้แต่ง

ผู้แต่ง

  • ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ Lampang Rajabhat University

บทคัดย่อ

วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ซึ่งได้มีการปรับวาระการตีพิมพ์ใหม่เป็น ปีละ 2 ฉบับ
ได้ปรับเปลี่ยนกำหนดการตีพิมพ์เป็น 2 ช่วงได้แก่ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557  หลักก็คือ “ท้องถิ่นในโลกใหม่” อันเน้นบทความวิชาการที่สัมพันธ์กับหัวข้อดังกล่าว สองบทความแรกเป็น บทความวิชาการ นั่นคือ “พลวัตการการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย : กับการขยายพื้นที่ทางการเมืองของประชาชน” โดย ชัยพงศ์ สำเนียง และ “ “รัก” ในกระแสความเปลี่ยนแปลงของหนุ่มสาวชนบทไทย ช่วงทศวรรษ 2520-2530”  
โดย ภัทรัตน์ พันธุ์ประสิทธิ์

ส่วนที่สองเป็นบทความวิจัย ประกอบด้วย “เกษตรพันธสัญญา : ระบบความสัมพันธ์ ความเสี่ยงการปรับตัว อำนาจและการต่อรองกรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลำปาง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญศิริ พันพา, “กระบวนการสร้างอุดมการณ์รักชาติไทยด้วยกลวิธีทางภาษาในนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตร์ ของวิมล ศิริไพบูลย์” โดย สุพรรษา ภักตรนิกร และ “มาตรการป้องกันความรุนแรงอย่างไม่เป็นทางการ : การมีส่วนร่วมในการป้องกันความรุนแรงของแฟนบอลไทย” โดย อาจินต์ ทองอยู่คง ส่วนที่สามเป็นบทความวิจารณ์หนังสือ นั่นคือ “หัวใจห้องที่ห้า : ปฏิกิริยาความรักไร้พรมแดน”
โดย ชัยเนตร ชนกคุณ

จะเห็นได้ว่าฉบับนี้ประกอบไปด้วยบทความในสาขาวิชาที่ต่างกันไปทั้งในมิติทางการเมือง, ประวัติศาสตร์, สังคมศาสตร์, วรรณกรรม วารสารนี้มีความตั้งใจที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกค้นพบระหว่างการวิจัย การตรึกนึกคิด การเรียนการสอนเพื่อต่อยอดความรู้สู่สาธารณะ หวังว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดขอบฟ้าการเรียนรู้และความเข้าใจสังคมไทยในบรรยากาศที่อึมครึม และต้องการความรู้อันซับซ้อนเพื่ออธิบายและทำความเข้าใจมันให้ลึกซึ้งกว่าที่เป็นอยู่

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-03-26