หัวใจห้องที่ห้า : ปฏิกิริยาความรักไร้พรมแดน

ผู้แต่ง

  • ชัยเนตร ชนกคุณ Lampang Rajabhat University

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

Author Biography

ชัยเนตร ชนกคุณ, Lampang Rajabhat University

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-03-26

ฉบับ

บท

บทวิจารณ์หนังสือ/บทความปริทัศน์