ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2013): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2013): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์

มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 1: 1 (มกราคม-ธันวาคม 2556)
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

เผยแพร่แล้ว: 2016-03-25

บทความวิชาการ (Academic article)

บทวิจารณ์หนังสือ/บทความปริทัศน์