การกระจายอำนาจภายใต้การบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับในนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น

Main Article Content

วสันต์ ปวนปันวงศ์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อวิเคราะห์ถึงการกระจายอำนาจและการบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับในนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 2) ภาคประชาชน และ 3) ภาคธุรกิจ ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) กฎหมายและข้อบังคับด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากระดับชาติถึงท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ดำเนินการภายใต้ฐานคิดการควบคุมและสั่งการจากอำนาจรัฐผ่านตัวเจ้าหน้าที่รัฐเป็นสำคัญ ทั้งนี้ มีสัดส่วนของการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคประชาชนถูกลดทอนโดยอำนาจรัฐผ่านการจัดคณะทำงานผ่านตำแหน่งข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 2) การทำงานร่วมกันระหว่างท้องถิ่นกับหน่วยงานส่วนกลางของรัฐในด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สะท้อนภาพลักษณะของการสั่งการและลักษณะของการขอความร่วมมือ และ
3) หลักการกระจายอำนาจประเด็นกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวคือ ควรกระจายอำนาจและลดบทบาทการรวมศูนย์ในเชิงนโยบายเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้กระทำการในประเด็นเรื่องแอลกอฮอล์อย่างอิสระ

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research paper)

References

Assanangkornchai, S. & Waleewong, O. (2020). Reports on the situations of alcohol control policy implementations in Thailand during 2008-2018 under the project of joint assessment mission to review alcohol control policy and strategy in Thailand. Bangkok: Sahamit pattana printing (1992) company limited. (in thai) http://www.roadsafetythai.org/edoc/ doc_20210418141649.pdf

Boonkerd, Y. (2010). Alcohol Control Act 2008. http://dspace.spu.ac.th/ handle/123456789/1714 (in Thai)

Chandaeng, S., (2008). The Alcoholic Beverage Act 2008. https://www.senate.

go.th/assets/portals/93/fileups/272/files/S%E0%B9%88ub_Jun/6new/new29.pdf (in Thai)

Chankhantee, W. (2016). Problems of enforcement of the Alcohol Control Act 2008. Journal of Law and Local Society, 2(2), 29-56. (in Thai)

Department of Disease Control of Thailand. (2008). Alcohol Act 2008. https://ddc.moph.go.th/law.php?law=3 (in Thai)

Leeviroth, P., Pichai, P., Singhasem, P. & Rungchamrat, J. (2016). Acceptance and Developmetn of Alcoholic policy. Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University, 10(22), 35. (in Thai)

Nakara, P. (2014). Implementation of alcohol control policy in Phuket. Journal of Social Sciences, 10(2), 92-121. (in Thai)

NaNakhon, J. (2017). Measures of Controlling Alcohol Advertisements in Accordance with the Alcohol Aontrol Act B.E. 2008. Academic journal Phranakhon Rajabhat University, 7(2), 44-47. (in Thai)

National Health Assembly. (2010). National Alcohol Policy Strategy. https://main.samatcha.org/node/91 (in Thai)

Pinprateep, P. (n.d.). Knows “4PW”, a mechanism for pushing “Public Policy by Society”. https://infocenter.nationalhealth.or.th/node/27562 (in Thai)

Pounpunwong, W. (2021). Roles and relationship of dynamics among stakeholders under alcohol control policy discourses (research report). https://cas.or.th/wp-content/uploads/2022/02/%E0%B8%8 (in Thai)

THE STANDARD TEAM. (2020). National Alcohol Policy Committee Approved the approach to control drunkenness during Songkran 'Don't drink, don't drink, and don’t drive' using 2 new drugs to treat alcoholics. https://thestandard.co/senate-agree-with-songkran-alcohol-control/ (in Thai)