การบริหารการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

Main Article Content

ประพิทย์ สุภาวหา
กระพัน ศรีงาน
โกวิท วัชรินทรางกูร
ประคอง กาญจนการุณ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตามขอบเขตการศึกษา 7 ด้านร่วมมือกับชุมชนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการพัฒนาครู กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 345 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตามระดับชั้นอย่างมีสัดส่วน แล้วทำการสุ่มอย่างง่ายคือการจัดกระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร การสร้างความ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามจำนวน 68 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเป็น .9887 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยสถิติทดสอบที (t-Independent Samples test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/Method) ผลการวิจัยพบว่า

1. ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับมาก ทุกด้านโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า

2.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2.2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01

2.3 ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่แตกต่างกัน

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ ครูผู้สอนต้องมีการวางแผนจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ ควรมีการจัดทำสื่ออย่างหลากหลายและมีความร่วมมือระหว่างครู นักเรียนและชุมชนท้องถิ่น ครูควรพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน โรงเรียนควรจัดทำหลักสูตรแยกตามประเภทวุฒิภาวะ ความพร้อม ความต้องการของผู้เรียน และสังคม ชุมชนอย่างแท้จริง โรงเรียนควรมีกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อให้ชุมชนเข้ามาสนใจและร่วมพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจัง ควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองด้านการวิจัยและมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ ควรจัดประชุมสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดพัฒนาสื่อวิชาชีพ ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูอยู่เสมอ

 

THE ADMINISTRATION OF LEARNER-CENTERED APPROACH ACCORDING TO THE OPINIONS OF ADMINISTRATORS AND TEACHERS IN SCHOOLS UNDER BURI RAM EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2

This research aimed to study and compare the roles of the practice of learner-centered approach according to the opinions of administrators and teachers in school under Buri ram primary educational service area office II in 7 classified by study : Learning process management, Encourage in media and learning source, Measurement and learning evaluation, Curriculum development, Community cooperative, Research for learning development and Development of teacher. The samples were 345 persons, selected through the table of Krejcie and Morgan, stratified random sampling, and simple random sampling, respectively. The research instrument was a 68 item questionnaire with its reliability value at .9887. The statistics used to analyze the collected data were frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by independent samples t-test and one-way ANOVA with the statistically significant difference at .05 level. The pair comparisons were tested by Scheffe/method. The results were as follows :

1. Administrators and teachers in school under Buri ram primary educational service area office II. They have opinions about the roles of the practice of learner-centered approach as a whole were at high levels. The highest mean scores were learning process management.

2. The comparison of administrators and teachers in school under Buri ram primary educational service area office II about the roles of the practice of learner-centered approach were as follows

2.1 Administrators and teachers in school under Buri ram primary educational service area office II. They have opinions about the roles of the practice of learner-centered approach as a whole and at each aspect showed statistical significant differences at .01 level.

2.2 Administrators and teachers in school under Buri ram primary educational service area office II. They have opinions about the roles of the practice of learner-centered approach as a whole and at each aspect showed statistical significant not differences but when each aspect were learning process management at showed statistical significant differences at .01 level.

2.3 Administrators and teachers in school under Buri ram primary educational service area office II who work in differ school size have opinions about the roles of the practice of learner-centered approach not differences.

3. The additional suggestions were that the roles of the practice of learner-centered approach were : Teachers must be teaching management to lay plans and practicality, Should have the making various media and cooperative between teachers, students and locally community, Teacher should have tools development that used in measurement and evaluation of learning and teaching, School should making curriculum classify by type of maturity, unanimously, learner require and social community invigorate, School should have various strategy for community attract and join development education concentrated, Should support to teacher development in research and have adequate budget, Should be seminar meeting training practice about thinking process in professional media development follows the roles of the practice of teacher professional standard to usually.

Article Details

บท
Articles