การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การอ่าน โดยใช้วิธี SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา

Main Article Content

เพ็ญพัตรา ไชยบัง
โสภี อุ่นทะยา
ชูศักดิ์ ศุกรนันทน์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การอ่าน โดยใช้วิธี SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้การอ่าน โดยใช้วิธี SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การอ่าน โดยใช้วิธี SQ3R กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การอ่าน โดยใช้วิธี SQ3R จำนวน 7 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัว เลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย 0.25 ถึง 0.80 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.72 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมุติฐานใช้ t – test (Dependent Samples)

ผลการวิจัย พบว่า

1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่าน โดยใช้วิธี SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 82.32 / 84.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้การอ่าน โดยใช้วิธี SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6446 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 64.46

3. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การอ่าน โดยใช้วิธี SQ3R มีผลสัมฤทธิ์การอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

The Development of Reading Plans By Using the SQ3R for Mathayomsueksa 3 Students Khwaoraisuksa School

The purposes of this study were 1) to develop the reading plans by using the SQ3R method for students in Mathayomsueksa 3 with a required efficiency of 80/80, 2) to find out effectiveness indices of the reading plans by using the SQ3R method, and 3) to compare reading achievement before and after using the SQ3R method. The sample used in this study consisted of 40 Mathayomsueksa 3/1 students attending Khwaoraisuksa School Mahasarakham Province in the second semester of the academic year 2011, obtained using the cluster random sampling technique. The instruments used in this study were 7 reading learning plans by using the SQ3R method, a 40-item 4-choice reading achievement test with difficulties ranging 0.25 - 0.80, the discriminating powers ranging 0.28 - 0.72 and a reliability of 0.84. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation and t-test. (Dependent samples) was employed for testing hypotheses.

The results of the study were as follows :

1. The reading plans by using the SQ3R method for Mathayomsueksa 3 students had efficiencies of 82.32/84.19, which was higher than the required criteria.

2. The effectiveness indices of reading plans by using the SQ3R method for students in Mathayomsueksa 3 was 0.6446 showing that the students progressed increased their learning at 64.46 percent.

3. The students who learned reading plans by using the SQ3R method achieved higher scores than before learning at a significant level of 0.05

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)