ความรู้ พฤติกรรมการออกกำลังกายและสมรรถภาพร่างกายของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทร์เดชา 2 จ.สมุทรปราการ

Main Article Content

ศิริลักษณ์ วงษ์วิจิตสุข
พนิดา พันทวี
ปางก์เพ็ญ เหลืองเอกทิน
วาสนา ศิลางาม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพทางกาย ความรู้และพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบดินทร์เดชาในจังหวัด สมุทรปราการ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 500 คน ทำการสุ่ม ตัวอย่าง จำนวน 217 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบความรู้และพฤติกรรมการออกกำลังกาย และทำการทดสอบค่าความจุปอด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ หลังและขา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควส์ และค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้และพฤติกรรมในการออกกำลังกายอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 86.64 และ 54.38 ตามลำดับ และจากการทดสอบสมรรถภาพร่างกายพบว่านักเรียนที่มีค่าการทดสอบสมรรถภาพ ด้านความจุปอด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ (ค่าแรงบีบมือด้านขวา) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และหลังอยู่ในเกณฑ์ปกติคิดเป็นร้อยละ 71.43, 96.31, 95.39, 46.54 และ 17.05 ตามลำดับ และ พบว่านักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ หลังและขาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ p<0.05 และพบว่าความรู้และพฤติกรรมในการออกกำลังกายในภาพรวมนักเรียนอยู่ใน ระดับ ดี และควรส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมการออกกำลังกายที่ถูกต้อง เพื่อทำให้นักเรียน มีสมรรถภาพร่างกายที่ดีขึ้นได้

 

The knowledge exercise behavior study and physical fitness test of Muthayom 2 students at Bodindecha (Sing Singhaseni) school in Samutprakran Province

This study was a cross-sectional survey. The objectives were physical fitness test and study of knowledge and exercise behavior of Muthayom 2 in Bodindecha (Sing Singhaseni) school that in Samutprakran. The number of population was 500 students and 217 students were samples. Data was collected by questionnaire and physical fitness consisted of lung capacity, the strength of hands, back and legs muscle. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, chi-square test and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The results showed that most students have the score of knowledge and behavior exercise at good level; 86.61 and 54.38%, respectively. The physical fitness test of students showed that the average lung capacity, muscles of the right and left hand and strength of leg and back were within normal range as 71.42, 96.31, 95.39, 46.54 and 17.05%, respectively. The hand back and legs muscle strength of men and women students were significantly difference of at p<0.05 and found that correlation of their knowledge and behavior have a positive at statistical significance (p<0.05). The score of exercise knowledge was good level. However, most of exercise behavior level was low and medium then the strength of the muscles are still developing. It should promote the awareness of exercise to develop the muscles in each segment. Due to this study found that the overview of exercise knowledge was good. Further, the promote information about exercise behavior will result in better physical fitness of students.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)