โลจิสติกส์ : บริบทโลกาภิวัตน์

Main Article Content

ฐาปนา บุญหล้า

บทคัดย่อ

โลจิสติกส์ : บริบทโลกาภิวัตน์มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอบทบาทของโลจิสติกส์ต่อเศรษฐกิจ และธุรกิจ วิวัฒนาการโลจิสติกส์ บทนิยามโลจิสติกส์ แนวคิดโลจิสติกส์ธุรกิจ การจัดหาและการกระจาย ตัวสินค้า องค์กรธุรกิจ การจัดการโล จิสติกส์และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ บทบาทสำคัญของโลจิสติกส์ธุรกิจ ประเด็นกลยุทธ์โลจิสติกส์ที่สำคัญ คุณค่าของโลจิสติกส์ต่อธุรกิจและความท้าทายในอนาคต ในอันที่จะ จุดประกายและกระตุ้นให้ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของโลจิสติกส์ ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทย ธุรกิจและปัจเจกบุคคลให้มีความมั่งคั่งและเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนสืบไป

 

Logistics: Globalization Context has key objectives to present the role of logistics in economics and firms, logistics revolution, Logistics definition, concept of business logistics, procurement and physical distribution, business organization logistics management and logistics service providers, import and role of business logistics, key issue of logistics strategies, value of logistics in business and future challenge to convince every sector as follows public, private and individual sector awareness and accept important of logistics can drive Thailand, business and people to be wealth and sustainable prosperous forever.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic Paper)