ชำแหล่ะ! ชุดม้งเชียงขวาง ปี 2012 : ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นหรือสินค้านำเข้า

Main Article Content

จรัญ ชัยประทุม

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งสะท้อน ถึงปรากฏการณ์และความแปรเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในวิถีการผลิตชุดม้งของ ชาวม้ง เชียงขวาง ในด้านความเป็นมาการทอผ้าของม้ง การแต่งกาย องค์ประกอบและการสร้างสรรค์ ชุดแต่งกายม้ง จนไปถึงการประกอบชุดม้งเชียงขวางในปัจจุบันโดยการนำเข้าชิ้นส่วนจากจีน จนนำสู่ การเลือนหายของวิถีวัฒนธรรมการผลิตชุดม้งในปัจจุบัน

 

This article aims to expressed the phenomenon and a change in the production path of the Hmong XiengKhouang. The background of textiles, apparel and features the creative of customer in Hmong. Hmong XiengKhouang to the collection in the current import parts from china. That led to a fading way of producing a Hmong.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic Paper)