ปิตาธิปไตย : ภาพสะท้อนแห่งความไม่เสมอภาค ระหว่างชายหญิงในสังคมเอเชีย

Main Article Content

ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มุ่งศึกษาภาพรวมของแนวคิดปิตาธิปไตยในปริบทสังคมวัฒนธรรมภูมิภาค เอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมวัฒนธรรมจีน อินเดีย และไทย พบว่าแนวคิดปิตาธิปไตยแต่อดีตยัง ดำรงอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ในทั้งสามสังคมวัฒนธรรมอนึ่งแนวคิดดังกล่าวลดน้อยลงในสังคมวัฒนธรรม ไทยปัจจุบัน ขณะที่สังคมวัฒนธรรมจีนและอินเดียนั้น แนวคิดนี้ยังดำรงอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย ภาพสะท้อนแห่งความไม่เสมอภาคระหว่างชายหญิงจึงยังปรากฏตลอดมา

 

Patriarchy : The Reflection of the Inequality between Male and Female in Asian society.

This academic article aims to studying about Patriarchy of the Asian socio-cultural context, especially Chinese and Indian socio-cultures to compare with Thai socio-culture show that Patriarchy in three socio-cultures have maintained until now. Namely, that conception in the present Thai socio-culture decrease gradually. However it has sustained permanently yet both Chinese and Indian socio-cultures. Thus reflection of the inequality between male and female has kept up always.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic Paper)