ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

Main Article Content

ดวงเดือน ต้นศรี
ประชัน คะเนวัน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 4 ด้าน คือ ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการธำรงรักษาบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการพ้นสภาพของบุคลากร กลุ่มตัวอย่างใช้ประชากรซึ่งได้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 42 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบปลายเปิด (Open-ended Form) ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ .9038 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า :

1. ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาตำ่ ได้ดังนี้ ด้านการสรรหา และการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการพ้นสภาพของบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการธำรงรักษาบุคลากร ตามลำดับ

2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจำนวนมากที่สุดคือ ควรให้ความยุติธรรมกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน รองลงมาคือ ควรให้โอกาสพนักงานแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานและควรมีความยุติธรรมและโปร่งใสในการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามลำดับ

 

THE OPINION OF PERSONNAL ADMINISTRATION THE ADMINISTRATION OF SANAMCHAI SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, SATUEK DISTRICT, BURIRAM PROVINCE

This research aims at to study the opinion of staff on the personnal administration of Sanamchai Sub-District Administrative Organization, Satuek District, Buriram Province, in four aspects : recruitment and appointment, personnal maintenance, personnal development, personnal retirement. The sample were the staff of SubDistrict Administrative Organization, which comprised of 42 persons sampling from the SubDistrict officer, permanent officer and temporary officer, who work in Sanamchai SubDistrict Administrative Organization, Satuek District, Buriram Province. The tool used to collect the data was three types of questionnaire : checklist, rating scale and open-end form. The reliability secured at .9038. The standard statistics used is percentage, mean and standard deviation. From the research it is found that

1. The overall image of the opinion of staff on the Personal Administration of Sanamchai SubDistrict, Satuek District, Buriram Province is highly scored; when it is considered in each aspect by arranging from the high scoring level to low scoring level as follows: recruitment and appointment, retirement of personnals, personnal development and personnal maintenance respectively.

2. The opinions and suggestions which are highly recommended are that the fair treatment should be equally given to every staff. The second recommendation is the staff should be given chance to participate and suggestions in working and last recommendation is justification and fairnessin considering of staff’s performance to increase the rate of salary.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)