บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

Main Article Content

สุรศักดิ์ วิเศษนคร
ประชัน คะเนวัน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากร คือ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำในชุมชนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล/กำนัน/สารวัตรกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/และแพทย์ประจำตำบล จำนวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบปลายเปิด (Open - ended Form) ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.9278 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสังคมและวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลางโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม รองลงมา คือด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตำที่สุด คือ ด้านเศรษฐกิจ ตามลำดับ

2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล อย่างสร้างสรรค์และสามัคคีมีคุณธรรมเพื่อลดความขัดแย้งภายในองค์กรของตำบล รองลงมา คือ ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และควรมีการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามลำดับ

 

THE ROLE OF SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION TO REINFORCE THE STRENGTH OF COMMUNITY, BANYANG SUBDISTRICT, LAMPLAIMAT DISTRICT, BURIRAM PROVINCE

This research aims at to study the role of Subdistrict Administrative Organization to reinforce the strength of community, Banyang Sub District,Lamplaimat District, Buriram Province, in four aspects: economic, political and administrative, social and cultural and environmental. The sample is the staff of Sub District Administrative Organization and leader in the community in Banyang sub district, Lamplaimat district, Buriram Province, which comprises 110 persons selecting fromthe chief executive officer, deputy chief executive officer, secretary, member of sub district Administrative Organization, staff, officer, temporary officer, sub district headman, sub district inspector, village headman, village assistant headman, doctor of sub district. The tool used to collect the data is the three types of questionnaire: checklist, rating scale, and open ended form. The reliabilityis secured at 0.9278 point. The standard statistics used in analyzing data is percentage, mean, and standard deviation. From the research it is found that the overall image of the opinion about the role of sub district administrative organization to reinforce the strength of community,Banyang sub district, Lamplaimat district, Buriram Province is moderately scored; whereas, in each aspect, it is found that the socio-cultural aspect is highly scored. The rest aspect is moderately scored. The socio -cultural aspect is highly scored and environmental aspect is moderately scored and the economic aspect is scored in the low level. The opinions and suggestions which are highly recommendedare that the people should be encouraged to participate in work of sub district administrative organization constructively, jointly and morally to reduce the conflict within organization of sub district. The next recommendation is thatthe budget should be sanctionedto preserve and promotethe tradition and culture and the knowledge of preservation of natural resource should be imparted to local peoplerespectively.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)