ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

สุมิตรา จุตโน
ประชัน คะเนวัน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมาใน 6 ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัยด้านการศึกษาด้านนันทนาการ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและด้อยโอกาส และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มจากประชากร โดยการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 210 คน แล้วทำการสุ่มกระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆ ตามสัดส่วนโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 ลักษณะ ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบคำถามปลายเปิด ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .8294 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1. ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (\inline \dpi{80} \bar{X} = 3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่อยู่อาศัย (\inline \dpi{80} \bar{X} = 2.56) และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (\inline \dpi{80} \bar{X} = 3.28) อยู่ในระดับปานกลาง นอกนั้นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาตำได้ดังนี้ ด้านสุขภาพอนามัย (\inline \dpi{80} \bar{X} = 4.44) ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและด้อยโอกาส (\inline \dpi{80} \bar{X} = 4.25) ด้านการศึกษา (\inline \dpi{80} \bar{X} = 3.90) ด้านนันทนาการ (\inline \dpi{80} \bar{X} = 3.90) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (\inline \dpi{80} \bar{X} = 3.28) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตำที่สุด คือ ด้านที่อยู่อาศัย (\inline \dpi{80} \bar{X} = 2.56) ตามลำดับ

2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ข้อที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ผู้สูงอายุต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลให้ทั่วถึง จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 37.88 รองลงมา คือ ผู้สูงอายุต้องการเบี้ยยังชีพเพิ่ม จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 อยากให้จัดกิจกรรมและตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ตามลำดับ

 

THE SOCIAL WELFARE NEEDS OF ELDERLY IN HUAIKHAN SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, HUAITHALAENG DISTRICT, NAKHONRATCHASIMA PROVINC

The purpose of this research was to study the welfare needs of elderly in Huaykhan Subdistrict Adminisrative Organization, Huaythalaeng District, Nakhonratchasima Province in 6 aspect, namely, health and sanitation, education, recreation, residence, curingfor poverty and having no chance,and life and property safety protection . The samples used in this research were 60 elderly, selected through the Table of Krejcie& Morgan,stratified random sampling, and simple random sampling, respectively. The research instrument used for collecting the data was a 3-part questionaire, including checklist, 5-rating scale, and open-ended form with its reliability at .8294. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, and standard deviation. The findings were as follows :

1. The social welfare needs of elderly in HuaykhanSubdistrict Administrative Organization, HuaythalaengDistrict, Nakhonratchasima Province as a whole were at high levels. When considering at each aspect, it was found that residence,and life and property safety protection were at a moderate level : whereas, the rest aspects were at high levels. Thehighest mean score washealth and sanitation,followed by curingfor poverty and having no chance, while thelowest mean score was residence.

2. The additional comments and suggestions with the highest percentages were the elderly want the relevant staff to take care thoroughly, followed by theelderly need more life allowance,and the activities and health checking for the elderly should be provided, respectively.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)