ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

ธนวัฒน์ นนทะนำ
ประชัน คะเนวัน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ใน 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการดำเนินงาน และด้านการติดตามผล

กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มประชากร โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางสำเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95.5% และความคลาดเคลื่อน ± 5 % ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 370 คน แล้วทำการสุ่มให้กระจายไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ตามสัดส่วน ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.7303 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า:

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการติดตามผล อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาตำจะได้ดังนี้ คือ ด้านการติดตามผล ด้านการดำเนินงาน และด้านการวางแผน ตามลำดับ

2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ มีจำนวนมากที่สุด คือ บุคลากรควรมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มากกว่านี้ รองลงมา ควรจัดหารถน้ำเพื่อบริการประชาชนในฤดูแล้ง และควรมีการตรวจสอบถังและระบบหัวจ่ายแก๊สหุงต้มตามบ้านเรือนเพื่อการบริการประชาชน ตามลำดับ

 

PEOPLE’S OPINIONS TOWARD THE OPERATION OF DISASTER PREVENTION AND MITIGATION OF NONGWA SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN BUALAI DISTRICT, NAKHONRACHASIMA PROVINCE

The purpose of this study was to investigate the people’s opinions toward the operation of disaster prevention and mitigation of Nongwa Subdistrict Administrative Organization in Bualai District, Nakhonrachasima Province in 3 aspects: planning, operation, and following up. The samples were 370 people, selected by using the table of Taro Yamane and simple random sampling with the confidence at 95.5% and error at ± 5%. The research instrument used for collecting the data was a 3 part questionnaire, including check list, 5 rating scale, and open-ended form with its reliability at 0.7303. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, and standard deviation. The findings were as follows:

1. The people’s opinions toward the operation of disaster prevention and mitigation of Nongwa Subdistrict Administrative Organization in Bualai District, Nakhonrachasima Province as a whole were at a moderate level. When considering at each aspect, it was found that the following up was at high level; whereas, the rest aspects were at a moderate level. The rankings from the highest to the lowest mean scores were the following up, operation, and planning, respectively.

2. The additional opinions and suggestions with the highest percentages were that the personnel should have more knowledge and experience in operating disaster prevention and mitigation, followed by the water should be provided to serve people in dried season, and the checking should be operated of tank and liquid gas valves system, in the households laving for public service respectively.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)