ศึกษาระดับการยอมรับบทบาทผู้นำสตรี ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Main Article Content

ธนพัฒน์ จงมีสุข

บทคัดย่อ

No abstract

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic Paper)