ปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

Main Article Content

พระวีระ ศรีพรม
สุรชัย ปิยานุกูล
สาธิต ผลเจริญ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 2) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ประชากรเป็นผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ในปีการศึกษา 2554 จำนวน 2,959 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน ได้ผู้บริหาร จำนวน 33 คน ครู จำนวน 307 คน รวมเป็น 340 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.7214 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัญหาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 อยู่ในระดับมากเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรม ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารและการนิเทศ และด้านที่มีปัญหาอันดับสุดท้ายได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผล

2. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีดังต่อไปนี้

2.1 ด้านการบริหารและการนิเทศ โรงเรียนควรมีแผนและโครงการที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการกำหนดเป็นนโยบายของทางโรงเรียน กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และวางแนวทางการดำเนินงาน และการตรวจสอบร่วมกัน

2.2 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ให้เพิ่มป้ายนิเทศ นำคำสุภาษิต คำพังเพย พุทธสุภาษิต และคำขวัญที่บ่งบอกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามมาติดให้นักเรียนได้เห็น และอ่าน มีการยกย่องนักเรียนที่ทำความดี โดยการมอบเกียรติบัตร โล่ และรางวัล ให้ผู้บริหารและครูเข้าหาชาวบ้าน และทำให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือกับโรงเรียน

2.3 ด้านการจัดการเรียนรู้ ให้ครูจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายหรือพันธกิจของโรงเรียน และต้องฝึกฝนระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการสอนความรู้ทางวิชาการ

2.4 ด้านการจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันแม่ การเข้าค่ายพุทธบุตร การฝึกมารยาทไทย ฟังเทศน์ ทำบุญตักบาตร นิมนต์พระสงฆ์มาแสดงปาฐกถาธรรมที่โรงเรียนในวันธรรมสวนะ หรือวันสำคัญทางศาสนา

2.5 ด้านการจัดและประเมินผล ต้องวัดและประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดไว้ ควรทำในรูปคณะกรรมการและแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้ง และครูต้องดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

 

Problems of Organizing Moral and Ethical Activities in Schools under Buriram Primary Educational Service Area Office 3

The purposes of this study were to 1) investigate the problems of organizing moral and ethical activities in schools under Buriram Primary Educational Service Area Office 3, 2) to study guidelines for conducting moral and ethical activities for students in those schools. The number of population was 2,959 administrators and teachers who were working in those schools in 2011.

The researcher defined the sample size by consulting Krejcie and Morgan’s Table, resulting 33 administrators and 307 teachers, making the total of 340 persons. The research instrument for collecting the data was a 5-point rating scale questionnaire with the reliability 0.7214. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, and standard deviation. The study found the following results. Problems of organizing moral and ethical activities in schools under Buriram Primary Educational Service Area Office 3 were at the high level. The order of problems by the high to low means was Learning Management, Activities Organizing, Environment Management, Administration and Supervising, and Assessment and Evaluation.

The guidelines for conducting moral and ethical activities for students in those schools were as follows:

Administration and Supervising. The schools should have plans and projects to promote moral and ethics by setting as the school’s policy, defining the desired characteristics of students, giving opportunities to administrators, teachers, parents, and communities’ representatives to participate, learn, and set the guidelines for working and checking the plans or projects together.

Environment Management. The schools should put more bulletin boards and display proverbs, sayings, Buddhist sayings, and mottos teaching about moral and beautiful ethics for students to see and read. There should be awarding the students who behaved properly by giving them certificate, plaques, and prizes. The administrators and teachers should go to see the villagers, and encourage the villagers to give the cooperation with the school.

Learning Management. Teachers should manage learning accordingly to visions, goals, or missions of the schools; and train the students about disciplines, moral, and ethics, and academics too.

Activities Organizing. Teachers should encourage the students to participate moral and ethical activities that the school held such as Mothers’ day, Buddhism Camp, Thai manner training, learning Dharma, making merit, and inviting monks to teach students at school on Holy days or important days of Buddhist.

Assessment and Evaluation. The school must assess and evaluate the students’ desired characteristics in accordance with standards and indicators of Educational Quality Assurance. The assessment and evaluation should be done in the form of committee and tell the results to the parents each assessment. The teachers must take a close care to the students.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)