แนวทางการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียน โรงเรียนบ้านประคอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Main Article Content

ศิลปกร จุมพิษ
ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ
สาธิต ผลเจริญ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนบ้านประคอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านประคอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้ปกครอง จำนวน 148 คน ได้จากการสุ่มจากประชากร ส่วนครูผู้สอนจำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 7 คน ตัวแทนชุมชนจำนวน 9 คน ใช้ประชากรสำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เทคนิคการระดมสมอง ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 14 คน เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และวิธีการระดมสมอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า

1. การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านประคอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำได้แก่ ด้านความมีน้ำใจ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีวินัย ด้านความสามัคคีด้านความสะอาด ด้านความสุภาพ ด้านความขยัน และด้านความประหยัด

2. แนวทางการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านประคอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีการหาแนวทาง 3 ด้าน คือ ด้านความประหยัด ด้านความขยัน และด้านความสุภาพโรงเรียนต้องจัดกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติ โดยใช้กระบวนที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สอนแบบโครงงาน มีการอบรมคุณธรรม ฝึกมารยาทไทย และต้องสร้างความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาทางวิชาการอย่างสมดุล การมีส่วนร่วมสอดส่องดูแลความประพฤติ และระแวดระวังปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการสร้างความร่วมมือประเมินผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานอกจากความร่วมมือของผู้ปกครอง กับครู ในการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนแล้ว ชุมชนก็ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา

3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมชี้แจงกับผู้ปกครอง และชุมชน ให้ทราบถึงแนวทางเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการให้มีการดำเนินการพัฒนาอย่างจริงจังเกิดเป็นรูปมธรรม พัฒนานักเรียนให้ดีขึ้น และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

Guidelines for Developing the 8 BasicBoralities of Students Banprakhong school under Buriram Primary Educational Service Area Office 1

The purposes of this research were : 1) to study the practice ethical developing the 8 basics moralities of students Banprakong school under Buriram Primary Educational Service Area Office 1 , 2) to study guidelines for ethical developing the 8 basic moralities ofstudents Banprakong school under Buriram Primary Educational Service Area Office 1. The samples were 148 parents from the population random 9 teachers, 7 basic boards school, 9 community representatives.The samplepopulation forusebrainstormingtechniques. From asamplingof 14people.The research instrument and method usedto collectdata were questionnaire and brainstorm method. The statistics used for data analysis were percentage, mean, and standard deviation.

The results of the study were as follows:

1. The practice on 8 basics moralities students of Banprakong school under Buriram Primary Educational Service Area Office 1both as a whole and in each aspect were at the high level. in descending order, with the average of the high to the low side of kindness, integrity, the discipline the unity, hygienic ,the polite side, diligence and frugality.

2. Guidelines for Ethical Developing the 8 basic moralities ofstudents Banprakong school under Buriram primary educational service area office 1, to create a partnership between teachers and parents closely. Whether correct understanding about moral development, coupled with balanced academic development. To provide a better understanding to parents, Participation, conduct surveillance. Vigilance and risk factors including the creation of collaborative assessment is to obtain information that is useful to the development community must be involved in its development. And ethical development requires a variety of activities in the teaching and learning of teachers and fielded every moral learning seriously and continuously.

3. The additional opinion were school shouldhave heldmeetingswith parentsand the communityinformed ofethical development on the 8 basic moral of students for the betterand livehappilyin society.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)