การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องโปรแกรมพื้นฐานการพิมพ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเทคนิคเพื่อนคู่คิด

Main Article Content

สุธาสินี รอดกระโทก
กระพัน ศรีงาน
โกวิท วัชรินทรางกูร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเทคนิคเพื่อนคู่คิด เรื่องโปรแกรมพื้นฐานการพิมพ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเทคนิคเพื่อนคู่คิดก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเทคนิคเพื่อนคู่คิด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 38 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเทคนิคเพื่อนคู่คิด เรื่องการใช้โปรแกรมพื้นฐานการพิมพ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 บทเรียน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการสอน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเทคนิคเพื่อนคู่คิด เรื่องการใช้โปรแกรมพื้นฐานการพิมพ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อใช้ทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีความยาก ตั้งแต่ 0.34 ถึง 0.77 และค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.66 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.84 ดำเนินการทดลอง โดยใช้แบบแผนการวิจัย One Group Pretest - Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความยาก อำนาจจำแนก ความเชื่อมั่น ดัชนีความสอดคล้อง ประสิทธิภาพของบทเรียน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t-test Dependent

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเทคนิคเพื่อนคู่คิด เรื่องโปรแกรมพื้นฐานการพิมพ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.01/83.07 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเทคนิคเพื่อนคู่คิด มีความคงทนในการเรียนรู้

 

A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT AND LEARNING RETENTION IN PROGRAM BASIC PRINTING OF MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS USING COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION THINK PAIR SHARE TECHNIQUE

The purposes of this research were 1) to develop a computer assisted instruction think pair share technique program basic printing of Mathayomsuksa 1 students to meet the efficiency criterion set at 80/80, 2) to compare learning achievement of Mathayomsuksa 1 students before and after learning by using computer assisted instruction think pair share technique and 3) to study learning retention of Mathayomsuksa 1 students using computer assisted instruction think pair share technique. The samples were 38 Mathayomsuksa 1 students in class of Bualungwittayakhom School, Muang Buriram District, Buriram Province under Secondary Educational Service Area Office 32 in the first semester of academic year 2013, selected by simple random sampling (classroom unit-based). The instruments used in this research were 1) computer assisted instruction think pair share technique program basic printing of Mathayomsuksa 1 students 6 lessons, 2) plan for teaching by using computer assisted instruction think pair share technique program basic printing of Mathayomsuksa 1 students 6 plans and 3) a 30-item with 4 multiple choice achievement test for use pretest posttest and learning retention with the difficulty value at 0.34-0.77, the discrimination index between 0.22-0.66 and the reliability value at 0.84. The research design was One Group Pretest-Posttest Design. The statistics used for analyzing the collected data were mean, standard deviation, difficulty, discrimination index, reliability, Index of Item Objective Congruence, efficiency of lesson and the hypothesis was tested by t-test Dependent.

The findings were as follows :

1. A computer assisted instruction think pair share technique program basic printing of Mathayomsuksa 1 students had an efficiency of 81.01/83.07 which was passed the 80/80 criterion set.

2. Learning achievement after learning was higher than those of before learning with the significant difference at the .01 level.

3. Mathayomsuksa 1 students learning by using computer assisted instruction think pair share technique had learning retention.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)