การวิเคราะห์ศักยภาพและผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านลาด ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

Main Article Content

วิจิตร จันทรมาศ
รัชพล สันติวรากร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนในการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการศึกษาประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับชุมชน โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานและศักยภาพพลังงานทดแทนจากกรณีศึกษาชุมชนบ้านลาด ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยได้ทำการสัมภาษณ์ครัวเรือน การสนทนากลุ่ม และทดลองใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชุมชน 4 เทคโนโลยี คือ บ่อหมักแก๊สชีวภาพแบบโอ่ง เตาซุปเปอร์อั้งโล่ เตาเผาถ่าน 200 ลิตร และโซลาร์เซลล์ 240 วัตต์

จากการศึกษาพบว่าชุมชนบ้านลาดมีการใช้พลังงาน 539.75 toe/ปี มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 18,369,990 บาท/ปี และมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,492 ตัน CO2/ปี และเมื่อวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานทดแทนของชุมชนพบว่า มีศักยภาพด้านการผลิตพลังงาน 43.14 ktoe/ปี จากแหล่งพลังงานทดแทน 4 ชนิด คือ ป่าไม้ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ และแสงอาทิตย์ นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีปริมาณการใช้พลังงานลดลง 2.27 toe/ปี สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 44,594.32 บาท/ปี ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.77 ตัน CO2/ปี หากชุมชนนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้ขยายผลครอบคลุมทั้งชุมชน จะสามารถทำให้ชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่าย 2,776,822.76 บาท/ปี และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 227.46 ตัน CO2/ปี

 

Potential Analysis and Impact on Alternative Energy Technology for Community: Case Study of Ban Lad Community, Ban Kang Sub-District, Phukiaw District, Chaiyaphum Province

The objective of this research was to analyze a potential of community from using the renewable energy technology and study on efficiency of renewable energy technologies. That are appropriate to the community in case study of Ban Lad community, Ban Kang sub-district, Phukiaw District, Chaiyaphum Province was selected to be a case study. The energy potential and consumption of Ban Lad were collected by household interviewing, group discussion and impact study from using 4 renewable energy technologies such as biogas digester, super incinerator furnace, brazier 200 liters and solar cells . From this study, it was found that the total power consumption was 539.75 toe/year, the energy expense was 18,369,990 baht/year, and the CO2 emission was 1,492 tons of CO2/year. The energy potential of this community was 43.14 ktoe/year from wood, agricultural waste, municipal waste, and solar energy. From the implementation of using renewable energy technology, it was found that the energy consumption and energy expense were reduced 2.27 toe/year and 44,594.32 baht/year, respectively. The CO2 emission was also decreased as 1.77 tons of CO2/year. If four technologies were used in every households of this community, It will be reduce the energy expense, and CO2 emission equal to 2,776,822.76 baht/year, and 227.46 tons of CO2/year.

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)