กระบวนการจัดการความรู้ของศูนย์สามวัยสานใยรักแห่งครอบครัว

Main Article Content

อุทุมพร หลอดโค

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู้แลกลไกทางสังคมที่ทำหน้าที่เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์สามวันสานใยรักแห่งครอบครัวต่อการพัฒนาเป็นเครือข่ายทางสังคมของชุมชนตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบกับการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการจดบันทึกภาคสนาม เป็นเครื่องมือในการวิจัยเพื่อ เก็บรวมรวมข้อมูลจากประธานคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์สามวัยฯชาวบ้านและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์สามวัยฯ และนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์เชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานจัดการของศูนย์สามวัยฯ มีกลไกการทำงานเป็น 2 แบบ คือ 1) แบบเป็นทางการโดยคณะกรรมการ 2) แบบไม่เป็นทางการโดยใช้กลไกทางสังคมด้วยระบบเครือญาติ ในการทำงาน ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ ต้องอาศัยกระบวนการจัดการความรู้ของศูนย์สามวัยฯ ได้แก่ ส่วนที่ 1 การสร้างความรู้ (กำหนดหลักสูตร) และการจัดเก็บองค์ความรู้ ( คู่มือ จุดบริการแหล่งเรียนรู้) ส่วนที่ 2) การแลกเปลี่ยนความรู้ แหล่งข้อมูลให้บริการแก่เด็กและเยาวชน วัยกลางคน และผู้สูงวัย ในชุมชน และส่วนที่ 3 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ด้วยการบรรยาย การอภิปรายการฝึกปฏิบัติ และการยกตัวอย่างกรณีศึกษา ซึ่งทำให้การบริการการจัดการศูนย์สามวัยฯมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

The 3 Ages Center For Weaving Family’s Filaments

The purposes of this research were: To study the knowledge management method of the center three ages weave family , and the development of a social network in the community at Tambol BaWha, Arkart Amnoy Distric, Sakhon Nakorn Province. The instruments used in the study were used the Qualitative research methodology and interview guide , the observer and field notes was collected information from the Chairman of the officials of the center’s three ages, residents and individuals who are involved in the operations of the center’s three ages. The data collective was descriptive analysis. The results of this study were the knowledge management method of the center three weave family . The development of a social network in the community is divided the work of the center two mechanisms: 1) formal support is driven by the structure of the Board of Directors. and 2)informal support is driven by the kinship system. And both of two mechanisms are showed that Three Generations of Knowledge Management Center can be divided in three parts: Part 1 Modeling of knowledge (The course) and storing knowledge (point-source learning), Part 2 Joint c onstructive of knowledge by the children - young, middle-aged and elderly people in the community, and Part 3 The knowledge transfer by using descriptive, disputation, training practice, and case study. Accordingly , the process of 3 parts, the knowledge management mechanism of the center three weave family, was most effective

Article Details

บท
Articles