ผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน พหุนามที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Main Article Content

นิตยา สาละ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียน ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 /2555 ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกจังหวัดบุรีรัมย์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ได้แก่ แบบฝึกทักษะ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติพื้นฐานและค่าสถิติที t-test ผลการวิจัยพบว่า 821) แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.24/79.07 2) ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.6181 4) ความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

Effects of the Mathematic Exercises Entitled, “Fractional Polynomial” with Cooperative Learning STAD Technique for Matthayomsuksa 2 Students

The purposes of this research were 1) to study the efficiency of Mathematic exercises, 2) to compare the students’ learning achievement between before and after learning, 3) to investigate the effectiveness index of learning, and 4) to explore the students’ satisfaction. The sample group included 50 Matthayomsuksa 2/1 students in the 1st semester of the academic year 2012 at Lahansairatchapisek School, Buriram Province. The instruments used in this study were the exercises, lesson plans, achievement test, and the students’ satisfaction questionnaire. Basic statistics and samples t–test were used in data collection. The results were 1) the efficiency of exercises was 79.24/79.07, 2) the achievement after learning was higher than before learning, 3) the effectiveness index was 0.6181, and 4) the overall satisfaction was at the highest level.

Article Details

บท
Articles