บทบาททางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน เขตอำเภอบ้านฝาง สังกัดสำนักงนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

Main Article Content

ประจิตร มหาหิง
สุรภา พิมพ์หานาม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาททางวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอนของสถานศึกษาใน เขตอำเภอบ้านฝาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนในเขตอำเภอบ้าน ฝางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสำรวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาททางวิชาการของผู้บริหารแบบมาตร ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละและ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

ผลการวิจัยพบว่า

1. บทบาททางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนในเขตอำเภอบ้านฝางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ภาพรวมความคิดเห็นพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน ด้านการบริหารหลักสูตรและด้านการบริหารการวิจัยและในชั้นเรียนซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย และพบว่าด้านการบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา, ด้านการบริหารการประเมินผลการเรียน ด้านการบริหารการเรียนการสอนในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดแต่ยังอยู่ในระดับมากเช่นกัน

2. การเปรียบเทียบบทบาททางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้บริหารและครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมมีค่าแตกต่างกัน ส่วนรายด้านพบว่า ทุกด้านมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย คือ สถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาททางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอบ้านฝาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 แตกต่างกัน

 

The School Administrators’ Academic Roles in Ban-fang District, under the Office of Khon Kaen Primary Secondary Educational Service Area 1

The objectives of this research were to study and compare the school administrators’ academic roles based on opinions of school administrators and teachers in schools in Ban-fang District, under jurisdiction of the Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 1. The samples of this study were the school administrators and teachers of schools, under jurisdiction of the Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 1. The research instrument for data collection was the questionnaire asking the opinions on the administrators academic roles, as 5 Level Rating Scale. The statistics using for data analysis included Percentage, Mean, and Standard Deviation. For hypothesis testing, the t-test Independent Samples was administered.

Research Findings :

1. The school administrators’ academic roles based on opinions of the school administrators and teachers in schools, Ban-fang District, under jurisdiction of the Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 1, it was found that, in overall, it was in “High” level. Considering each aspect, the Curriculum Management, and the Research Management in Classroom aspects were higher than the Mean Value. For the Internal Supervision in School, the Learning Management and Learning Achievement Evaluation, the Instructional Management aspects, they were in “High” level in every aspect. For the Staffs’ Academic Development and Management, the Mean Value was the lowest. But, it was still in “High” level.

2. The comparison of school administrators’ academic roles as classified by position as the school administrators and teachers, it was found that there were significant differences at .05 level. It supported the hypothesis : there were significant differences in opinions on school administrators’ academic roles in Ban-fang District, under jurisdiction of The Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 1, between teachers with different positions.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic Paper)