ผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT

Main Article Content

ธนพล ศักดิ์ศรีท้าว
ธนิน กระแสร์
วันทนีย์ นามสวัสดิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง เวลา โดยใช้ วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วย แบบฝึกทักษะ เรื่อง เวลา โดยใช้ วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง เวลา โดยใช้วัฏจักร การเรียนรู้ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 75/75 4) เพื่อ ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่อง เวลา โดยใช้วัฏจักรการ เรียนรู้ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่อง เวลา โดย ใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 76กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 22 คน ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มาโดยทำการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเวลา 6 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน E1/E2 และ E.I. การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าทดสอบ t-test (แบบ Dependent Samples)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง เวลา โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 77.35/77.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง เวลา โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6482 หรือคิดเป็นร้อยละ 64.82

3. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง เวลา โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง เวลา โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 

The Effects of Utilization the Skill Practice Exercises Entitled “Time” by Using 4MAT Learning Cycle for Prathomsuksa 3 Students.

The purposes of this research were: 1) to develop the efficiency of utilization the skill practice exercises entitled “Time” by using 4MAT learning cycle for Prathomsuksa 3 students in order to meet the criteria set at 75/75; 2) to compare the learning achievement of students before and after learning by utilizing skill practice exercises entitled “Time” by using 4MAT learning cycle for Prathomsuksa 3 students; 3) to study the efficiency of utilization the skill practice exercises entitled “Time” by using 4MAT learning cycle for Prathomsuksa 3 students in order to meet the criteria set at 75/75;4) to investigate the effectiveness index of learning by utilizing skill practice exercises entitled “Time” by using 4MAT learning cycle for Prathomsuksa 3 students; and 5) to study the students’ level of satisfaction towards the learning by utilizing skill practice exercises entitled “Time” by using 4MAT learning cycle for Prathomsuksa 3 students. The samples consisted of 22 Prathomsuksa 3 students studying in the first semester of the academic year 2015 at Banloaw Wittayakan School, Muang Roi-et District, Roi-et Province. They were selected through applying a Cluster random sampling technique. The study instruments included: 1) 6 lesson plans; 2) a 30-item skill practice achievement test; and 3) a 10-item questionnaire asking students’ satisfaction towards learning by utilizing skill practices exercises entitled “Time” by using 4MAT learning cycle instruction. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, E1/E2, and E.I. and the hypothesis was also tested by means of t-test dependent samples.

The research results were as follows:

1) The efficiency of utilizing the skill practice exercises entitled “Time” by using 4MAT learning cycle for Prathomsuksa 3 students was 7877.35/77.27. This met the criteria set at 75/75.

2) The effectiveness index of learning by utilizing skill practice exercises entitled “Time” by using 4MAT learning cycle for Prathomsuksa 3 students was 0.6482. This indicated that the students’ learning achievement increased 64.82 %.

3) The learning achievement of students after learning by utilizing skill practice exercises entitled “Time” by using 4MAT learning cycle for Prathomsuksa 3 students was higher than before learning with significantly difference at .01 level.

4) The students’ level of satisfaction towards the learning by utilizing skill practice exercises entitled “Time” by using 4MAT learning cycle for Prathomsuksa 3 students as a whole was at a high level.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic Paper)