การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

Main Article Content

อรธิดา ประสาร

บทคัดย่อ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ได้กำหนดโครงสร้างหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ในด้านความรู้วิชาชีพครูกำหนดให้นักศึกษาต้องเรียนรู้ และมีความรู้ในด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการศึกษาพิเศษ สำหรับด้านทักษะทางปัญญามุ่งพัฒนาให้นักศึกษาสามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจประเมินข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิด จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนาำ มาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียนและการวิจัยเพื่อการพัฒนาผู้เรียน นอกจากนั้นยังมุ่งพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน สามารถนำเสนอทางออกที่นำไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์มีความเป็นผู้นำทางปัญญาในการคิด การพัฒนาจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง โดยมีการทำงานเป็นกลุ่มย่อย ผ่านสถานการณ์ปัญหากรณีศึกษาและสถานการณ์จริงในการเรียนรู้ ผู้สอนใช้กระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด และได้เชื่อมโยงสู่ประสบการณ์จริง ผู้เรียนควรได้เรียนรู้สิ่งใหม่โดยต่อยอดจากความรู้เดิม และเน้นกระบวนการคิด การทำงานเป็นกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดแก้ไขปัญหา และสิ่งสำคัญ คือ โจทย์ปัญหาต้องบูรณาการความรู้หลากหลายสาขา ต้องมีการเรียนในกลุ่มย่อย มีการศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา

 

Problem Based Learning for Undergraduate Students, Faculty of Education

The standard of bachelor qualification, Teacher’s Education (five years curriculum), has been set the structure of special subject curriculum. The teacher profession has been set that students must learn and have the knowledge of designing learning pattern and special education. For cognitive skills, they focus on students finding facts, trying to understand, assessing information and concepts from various data sources to use in teaching practice and teachers’ job. This includes diagnosing students and researching to develop learners. Besides, they focus on ability development in solving problem, in learning management that is intricate. This can present an exit to problem solving creatively. Students can be intellectual leaders in thinking and developing learning management creatively with vision. Therefore, learning management that promote skills in century 21 is necessary to have guidelines in learning management for learners to study and research for answer on their own. This can be done in small groups by situations of case study and real situation in learning. Teachers uses the process that the learners think and connect to real experience. Learners should learn new things continued from old ones. Learners should focus on thinking process, working in groups, learning exchange, and learning management by problem based. All of these are learningmanagement that emphasizes learners, to get the learners to use problem solving process. The important thing is the proposition must integrate with knowledge from several branches. There must be learning in small groups and there must be learning by themselves that will the guideline of skill promote of 21 century to the learners.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic Paper)