การปรับปรุงกระบวนการจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจค้าปลีก : กรณีศึกษา บริษัท ซี พี ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

Main Article Content

ฐาปนา บุญหล้า

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาสถานะปัจจุบันของการประยุกต์ใช้ เทคนิคการจัดการซัพพลายเชน 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร จากการใช้เทคนิคการจัดการ ซัพพลายเชน 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และผลสัมฤทธิ์ของเทคนิคซัพพลายเชนที่เกิดขึ้นในองค์กร ของ บริษัท ซี พี ค้าปลีกและการตลาด จำกัดโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานของบริษัท ซี พี ค้าปลีกและการ ตลาด จำกัด ที่อยู่ในแผนกด้านการวางแผนการตลาด ด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ ด้านการผลิตและ ด้านการจัดส่ง มีขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 85 คน มีการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง เครื่องมือในการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามมาตรวัดแบบประเมินค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ สถิติในการหาค่าร้อยละ เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าในปัจจุบัน บริษัท ซี พี ค้าปลีกและการตลาด จำกัด ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคซัพพลายเชนต่างๆ ในองค์กรอย่างแพร่ หลาย เช่น การผลิตแบบลีน (Lean Production) ระบบทันเวลาพอดี (Just in Time System) การ จัดการคุณภาพองค์รวม (Total Quality Management : TQM) และอื่นๆ ภายในแต่ละแผนก โดยใน ปัจจุบันเทคนิคของการผลิตแบบลีน ได้นำเข้ามาพัฒนารูปแบบของการผลิต อีกทั้งแต่ละแผนกหลักๆ ของบริษัทเองก็เข้าใจในหน้าที่ของแผนกอื่นตามผลของการตอบแบบสอบถามจากผลการวิจัยได้เชื่อม โยงถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กรจากการใช้เทคนิคการจัดการซัพพลายเชนในขั้นตอนของข้อแนะนำ เช่น การนำเอาเทคนิคการจัดการคลังสินค้าโดยผู้ขาย (Vendor Managed Inventory: VMI) ในขั้น ตอนของการทำงานเพื่อลดต้นทุนด้านการเก็บสินค้าคงคลัง มาลดความเสี่ยงให้กับบริษัทอันมีผลจาก อุบัติภัยและภัยธรรมชาติอื่นๆ สามารถทำให้บริษัทประหยัดต้นทุนด้านการทำประกันภัยอีกทางด้วย

 

Supply Chain Management Processes Improvement in Retail Business : Case Study of C.P.Retailing and Marketing CO., LTD.

This research study consist of three main objectives. Firstly, to study current status of supply chain management technique applications. Next, to study results which have occurred to the organization by using supply chain management techniques. The last one is to study relationships and results of supply chain management technique in C.P. Retailing and Marketing Co., Ltd.The sample group is employees of C.P. Retailing and Marketing Co., Ltd., who work in departments of marketing planning, raw material supply, production and delivery. The sample size for this study is 85 people by using purposive sampling method for selection. The data collection tool is questionnaire with 5-scale rating. The collected data is then analyzed by applying statistics to acquire percentages, means, and standard deviations.

This data analysis study found that C.P. Retailing and Marketing Co., Ltd. has applied various supply chain techniques that has become prevalent in the organization such as lean production, just-in-time system, total quality management (TQM) and etc. Currently, lean production technique is brought in to enhance production style. Moreover, the questionnaire result suggests that each main department of the company is equipped with knowledge of other department functions.This research study has linked with organization successes to the application of suggested supply chain management technique in each process. For example, by applying vender managed inventory (VMI) technique in working processes for inventory cost reductions and accident and natural disaster risk reductions, the company can reduce costs on insurance as well.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic Paper)