ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีกับความสำเร็จใน การปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีสำนักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

สายฝน อุไร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีกับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีสำนักงานบัญชีคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีกับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีสำนักงานบัญชีคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานบัญชีคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 114 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐานประกอบด้วยค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบสมมติฐานประกอบด้วย t-test ,F-test วิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis), การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ทำบัญชีสำนักงานบัญชีคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุส่วนใหญ่ต่ำกว่า 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การทำงาน น้อยกว่า 5 ปี และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 20,000 บาท 2) ผู้ทำบัญชีในสำนักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล ด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี และด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านมาตรฐานความน่าเชื่อถือ ด้านมาตรฐานความน่าเชื่อถือ ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และด้านการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ 4) การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสำเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม (SWB) ได้แก่ ด้านการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ (AGB1) ด้านมาตรฐานความน่าเชื่อถือ (SRB2) ด้านความทันเวลาของผลลัพธ์ (TOB3) ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน (WPB4) และด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย (PSB5) อย่างมีนัยสำคัญ

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)

References

กานดา แซ่หลิ่ว. (2560). ศักยภาพทางการบัญชีมีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี

ในจังหวัดสมุทรปราการ.การศึกษาค้นคว้าอิสระ บช.ม. (การบัญชี). กรุงเทพฯ :

มหาวิทยาลัยศรีประทุม. หน้า 15 - 19

นลพรรณ บุญฤทธิ์. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์. สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ : มหาวิทยาลัย

บูรพา. หน้า 19

บุญช่วง ศรีธรราษฎร์. (2561). ผลกระทบของสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ที่มีต่อความสำเร็จใน

การทำงานของนักบัญชีบริษัทในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ.

วารสารวิชาการ การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี ที่ 5

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน.

ประภาพร วีระสอน. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานทางการ

บัญชีกับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 1. วิทยานิพนธ์ บช.ม. (การบัญชี) มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ปราณี คำมา. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพบัญชีกับ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักวิชาการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน. วิทยานิพนธ์ บช.ม. (บัญชีมหาบัญฑิต). มหาสารคาม : มหาสารคาม : มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. หน้า 5,8, 26

เปรมรินทร์ ฮ้อปียะกุล และคณะ. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ

ทางการบัญชีกับประสิทธิภาพการตัดสินใจของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม. หน้า 131 - 132.

รักษินา กวีขำคม. (2563). สมรรถนะของผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2563. กรุงเทพมหานครฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ. หน้า 106.

สุจิตตรา ประครองสี. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่กับ

ความสำเร็จใน วิชาชีพของผู้ทำบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.

มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. หน้า 1.

Akkermans, J., Schaufeli, W.B., Brenninkmeijer, V., and Blonk, R. W. B. (2013). The Role of Career Competencies in the Job Demands - Resources Model.

Journal of Behavior. 83(3) : 356 – 366.