ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีกับความสำเร็จใน การปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีสำนักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

สายฝน อุไร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีกับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีสำนักงานบัญชีคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชีกับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีสำนักงานบัญชีคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานบัญชีคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 114 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐานประกอบด้วยค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบสมมติฐานประกอบด้วย t-test ,F-test วิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis), การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ทำบัญชีสำนักงานบัญชีคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุส่วนใหญ่ต่ำกว่า 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การทำงาน น้อยกว่า 5 ปี และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 20,000 บาท 2) ผู้ทำบัญชีในสำนักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล ด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี และด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านมาตรฐานความน่าเชื่อถือ ด้านมาตรฐานความน่าเชื่อถือ ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และด้านการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ 4) การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสำเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม (SWB) ได้แก่ ด้านการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ (AGB1) ด้านมาตรฐานความน่าเชื่อถือ (SRB2) ด้านความทันเวลาของผลลัพธ์ (TOB3) ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน (WPB4) และด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย (PSB5) อย่างมีนัยสำคัญ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)

References

กานดา แซ่หลิ่ว. (2560). ศักยภาพทางการบัญชีมีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี

ในจังหวัดสมุทรปราการ.การศึกษาค้นคว้าอิสระ บช.ม. (การบัญชี). กรุงเทพฯ :

มหาวิทยาลัยศรีประทุม. หน้า 15 - 19

นลพรรณ บุญฤทธิ์. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์. สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ : มหาวิทยาลัย

บูรพา. หน้า 19

บุญช่วง ศรีธรราษฎร์. (2561). ผลกระทบของสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ที่มีต่อความสำเร็จใน

การทำงานของนักบัญชีบริษัทในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ.

วารสารวิชาการ การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี ที่ 5

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน.

ประภาพร วีระสอน. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานทางการ

บัญชีกับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 1. วิทยานิพนธ์ บช.ม. (การบัญชี) มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ปราณี คำมา. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพบัญชีกับ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักวิชาการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน. วิทยานิพนธ์ บช.ม. (บัญชีมหาบัญฑิต). มหาสารคาม : มหาสารคาม : มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. หน้า 5,8, 26

เปรมรินทร์ ฮ้อปียะกุล และคณะ. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ

ทางการบัญชีกับประสิทธิภาพการตัดสินใจของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม. หน้า 131 - 132.

รักษินา กวีขำคม. (2563). สมรรถนะของผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2563. กรุงเทพมหานครฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ. หน้า 106.

สุจิตตรา ประครองสี. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่กับ

ความสำเร็จใน วิชาชีพของผู้ทำบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.

มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. หน้า 1.

Akkermans, J., Schaufeli, W.B., Brenninkmeijer, V., and Blonk, R. W. B. (2013). The Role of Career Competencies in the Job Demands - Resources Model.

Journal of Behavior. 83(3) : 356 – 366.